Τους κριτές να σκάσουν στα γέλια έκανε ο Ηλίας Κούτουλας από την Άσσηρο του Δήμου Λαγκαδά, καθώς όχι μόνο τους μαγείρεψε αλλά τους τραγούδησε κιόλας, όχι μία αλλά δύο φορές!

Ο διαγωνιζόμενος ετοίμασε ταχινόσουπα και μπρουσκέτα με κόκκινη λόλα, φινόκιο, πορτοκάλι και λεμόνι.

Όσο ετοίμαζε το πιάτο του τραγούδησε το «Δέκα καβουράκια», ενώ στη συνέχεια, αφού πήρε την πολυπόθητη ποδιά είπε ακόμη ένα τραγούδι, φτιάχνοντας ακόμα περισσότερο τη διάθεση των κριτών και όχι μόνο!

www2.star.gr

 

Τό 381εἶχε συγκροτηθεῖ στήν Κωνσταντινούπολη ἡ Β’ Οἰκουμενική Σύνοδος, στην ὁποία ἀποφασίστηκαν τέσσερα πράγματα:
Πρῶτον, καταδικάστηκε ὁ Μακεδόνιος, ὁ ὁποῖος ἀμφισβητοῦσε τήν θεότητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Δεύτερον, καταδικάστηκε για μιά φορά ἀκόμη ὁ Ἄρειος.
Τρίτον, συμπληρώθηκε τό Σύμβολοντῆς Πίστεως καί τέταρτον, διετυπώθησαν ὀκτώἹεροί Κανόνες.
Τό 2016 συνῆλθε στο Κολυμπάριτῆς Κρήτης ἡ ‘’ἁγία καί μεγάλη σύνοδος’’, στην ὁποία ἐπίσης πάρθηκαν τέσσερις ἀντίστοιχες ἀποφάσεις:
Πρῶτον, ἀμνηστεύθηκαν ὅλοι οἱ καταδικασθέντες ἀπό προηγούμενες Οἰκουμενικές Συνόδους αἱρετικοί (Ὄχι μονάχα δέν καταδικάστηκαν για μιά φορά ακόμη, ἀλλά τοὐναντίον παρακάθησαν στίςἐργασίες τῆς συνόδου ὡς ἐπίσημοι προσκεκλημένοι).
Δεύτερον, ἀναγνωρίσθηκε καί χαιρετίστηκε με ἐπαίνους τό δῆθεν ἔργο τοῦ λεγόμενου ΠΣΕ, τῆς κουρελοῦς τοῦ διαβόλου κατά τον Ἅγιο Γέροντα Παΐσιο.
Τρίτον, ἀκυρώθηκαν ὁλόκληρα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως (ἀναγνωρίσθηκαν οἱ αἱρετικοί ὡς τάχα ἐκκλησίες) καί τέταρτον, καταπατήθηκαν καί περιφρονήθηκαν πλεἰστοι ὅσοι Ἰεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας( συμπροσευχή με αιρετικούς ἀνήμερα τῆς Πεντηκοστῆς στο Κολυμπάρι, ἀναγνώριση μυστηρίων σέ αἱρετικούς, ἀπελευθέρωση μεικτῶν γάμων κ.α.).

Με ἄλλα λόγια, τό 381 ὁριοθετήθηκε καί στερεώθηκε ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες ἡ ἐκκλησιολογική καί δογματική συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων, ἐνῶ τό 2016 ἀποφασίστηκαν τά ἐντελῶς ἀνάποδα.

Τό 381, στήν Β’ Οἰκουμενική Σύνοδο, πρόεδρος τῆς Συνόδου ἦταν ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας: Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος.
Δίπλα του συμμετεῖχαν 150 Ἐπίσκοποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ δεσπόζουσες προσωπικότητες τον Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης, τον Ἅγιο Κύριλλο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων, τον Ἅγιο Νεκτάριο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τον Ἅγιο Μελέτιο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀντιοχείας, τον Ἅγιο Δονάτο Ἐπίσκοπο Εὐροίας κ.α.
Καθίσταται ὁλοφάνερο, λοιπόν, ὅτι τό 381 οἱ ἀποφάσεις πάρθηκαν μέ τίς προσευχές και τήν φυσική παρουσία τοὐλάχιστον ἕξι ἀναγνωρισμένων Ἁγίων. Ἑνῷ τό 2016, ἀντί τοῦ λόγου τῶν Ἁγίων, ἐπεκράτησε ὁ λόγος ὁ διπλωματικός.(1)
Ἀξίζει στο σημεῖο αὐτό νά δοῦμε, ἔστω ἐπιγραμματικά, ποιά ἦταν ἡ στάση τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί ποιά εἶναι σήμερα ἡ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου ἀπέναντι στην αἵρεση καί τούς αἱρετικούς ἔτσι, ὥστε νά κατανοήσουμε ὅσο γίνεται πληρέστερα καί τίς ἀποφάσεις, πού ἔλαβαν τό 381 καί τό 2016 ἀντίστοιχα.
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναφερόμενος στους αἱρετικούς – παπικούς, μονοφυσίτες καί προτεστάντες- τούς καταδικασθέντες μάλιστα ἀπό Οἰκουμενικές Συνόδους, μιλάει γιά ‘’ἀδελφές ἐκκλησίες’’.(2)
Ἀνάβει τήν ‘’λυχνία τοῦ κοινοῦ θεοῦ’’ μαζί με αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους.(3)Συμπροσεύχεται κάθε τόσο με ἐκπροσώπους τῶν 350 δῆθεν ἐκκλησιῶν μελῶν τοῦ λεγόμενου π.σ.ε.. (4)
Συμμετέχει σέ τελετές ἐντός συναγωγῆς.(5)
Συμπροσεύχεται με τόν πάπα, μέ καρδιναλίους καί πάστορες μέσα στον Ἰερό Ναό τοῦ Σεπτού μας Πατριαρχείου κ.α.π.(6)

Ἐνῷ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καταδικάζει κάθε αἵρεση και μᾶς παραδίδει ἀνεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη, γράφοντας:
‘’Μικρόν ὅσοντόντοῦ πολέμου καιρόν διαφέρειν, καίτήν τῶν αἱρετικῶν
δυναστείαν’’.
(Λόγος ΜΓ’, Εἰς Μέγα Βασίλειον, ΕΠΕ 6,246. ΒΕΠΕΣ 60, 171. PG 36,588Α)
Ἡ περίοδος τοῦ πολέμου ἔχει πολύ μικρή διαφορά ἀπό τήν δυναστεία τῶν αἱρετικῶν (Ἀπό τήν περίοδο πού ἐξουσιάζουν ἁπόλυτα οἱ αἱρετικοί).
Ὡςἐγώδέδοικα τούς βαρεῖς λύκους.... Δέδοικαδέ τούς λῃστάςκαίκλέπτας, μή διά τῆςαὐλῆςὑπερβάντες, ἤ ἀναιδείᾳσυλλήσωσιν ἤ δι’ ἀπάτηςκλέψωσιν, ὥστεθῦσαικαίκτεῖναικαίἀπολέσαι, ἁρπάζοντεςἁρπάγματα, ψυχάςκατεσθίοντες, ὥς τις ἔφη τῶν προφητῶν. Δέδοικαδέτήνπαράθυρον, μή τις ἄκλειστονεὑρών τῶν χθέςἡμετέρωνκαί πρώην, εἶταὡςἴδιοςεἰσελθών, ἐπιβουλεύσῃὡςἀλλότριος’’.
(Λόγος ΚΣΤ’, Εἰςἑαυτόνκαίεἰςλαόνκαίεἰς τούς ποιμένας, ΕΠΕ 2,156. ΒΕΠΕΣ 59,202. PG 35,1229D-1232A)
Πραγματικά, ἐγώ φοβοῦμαι τούς βαρεῖς λύκους... Φοβοῦμαι τούς ληστές καί τούς κλέπτες, μήπως πηδώντας στην αὐλή ἀπό τόν φράκτη, ληστέψουν με ἀναίδεια ἤ κλέψουν με ἀπάτη, ὥστε νά θυσιάσουν, νά σκοτώσουν καί νά καταστρέψουν, ἁρπάζοντας λεία, κατεσθίοντας ψυχές, ὅπως εἶπε κάποιος ἀπό τούς προφῆτες. Φοβοῦμαι τήν πόρτα, μήπως την βρεῖ ἀνοικτή κάποιος ἀπό ἐκείνους, πού μέχρι χθές και πρίν ἀπό λίγο ἦταν δικός μας, καί κατόπιν, ἀφοῦ μπεῖ ὡς δικός μας, ζημιώσει τό ποίμνιο ὡς ξένος.(7)
Οἱ εὐθῦνες μας, κλήρου και λαοῦ, ἀπέναντι στις ἀποφάσεις τοῦ Κολυμπαρίου και ἀπέναντι στά οικουμενιστικά ἀνοίγματα πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν μας ἀξιωματούχων, εἶναι τεράστιες.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος μᾶς καλεῖ, νά βγάλουμε νηφαλίως τά συμπεράσματά μας καί με την βοήθεια του Τριαδικού μας Θεού νά πάρουμε ἀναλόγως τίς πρέπουσες ἀποφάσεις.(8,9,10)

2/5/2017
__________________________________________________________________________________
(1) http://trelogiannis.blogspot.gr/2017/03/blog-post_711.html
(2) http://aktines.blogspot.gr/2013/05/scola_16.html
(3) http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2016/09/blog-post_938.html
(4) http://fanarion.blogspot.gr/2017/04/blog-post_46.html
(5) http://redskywarning.blogspot.gr/2009/11/28-2009-synagoge.html
(6) http://www.amen.gr/article/fwtografies-apo-tin-parousia-tou-papa-stin-throniki-eorti-tou-oikoumenikou-patriarxeiou
(7) Ἀπό τό ‘’Χρυσοστομικό λεξικό’’ τοῦ π. Δανιήλ Ἀεράκη.
(8) http://aktines.blogspot.gr/2017/05/blog-post_20.html
(9) http://aktines.blogspot.gr/2016/09/blog-post_65.html
(10) http://thriskeftika.blogspot.gr/2016/07/blog-post_53.html

Ενημερωτική ημερίδα από την ΕΣΕΠΑ στο Μπίλλειο Πολιτιστικό Κέντρο με ελεύθερη είσοδο. Δείτε τις λεπτομέρειες παρακάτω

 

ΔΑΣΙΚΗ- ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ- ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΤΙΛΙ- ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 6,5 χλμ.
Με πρωτοβουλία της Κοινότητας περιποιήθηκε ο δρόμος απο την τοποθεσία Μέτιλι έως το εξωκκλησι του Αγ.Αθανασίου μήκους 6,5 χλμ. Τοποθετήθηκαν ξύλινες σκαλιστές πινακίδες και ο δρόμος είναι έτοιμος να παραδοθεί σε Ορειβατικούς και Ποδηλατικούς Συλλόγους.
Μια μαγευτική διαδρομή σε υψόμετρο 650μ. σε ένα κατάφυτο δάσος βελλανιδιάς και οξυας.!
Πληροφορίες Θανάσης Καλαφάτης ( Πρόεδρος) 6978656459

Ο Δήμος Λαγκαδά καταδικάζει απερίφραστα τα κρούσματα δηλητηρίασης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς που καταγράφηκαν πρόσφατα στην πόλη του Λαγκαδά.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τέτοιου είδους ενέργειες είναι επίσης ιδιαίτερα επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία και μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των κατοίκων και κυρίως των μικρών παιδιών.

Ο Δήμος μας από το 2014 εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης - περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με την περισυλλογή τους με ειδικό όχημα από συνεργείο κατάλληλα εκπαιδευμένο και τη μεταφορά τους σε συνεργαζόμενο κτηνιατρείο όπου γίνεται η εξέταση, ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και η στείρωσή τους. Στη συνέχεια σημαίνονται ηλεκτρονικά με ειδικό περιλαίμιο και επανατοποθετούνται στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος διαχείρισης – περίθαλψης των αδέσποτων ζώων του Δήμου μας ανέρχεται για το έτος 2017 στο ποσό των 46.600€. Από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι σήμερα έχει γίνει περισυλλογή και περίθαλψη 120 αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ωστόσο ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός αδέσποτων ζώων και ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός όσων εγκαταλείπονται στα διοικητικά όρια του δήμου μας, δυσχεραίνουν τη λειτουργία του προγράμματος.

Για το λόγο αυτό, η συνεργασία των συνδημοτών μας για τη σωστή διαχείριση αδέσποτων ζώων είναι σημαντική. Για οποιαδήποτε πληροφορία και επισήμανση μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Λαγκαδά στα τηλέφωνα: 23943 31076 και 23943 31071.

Τέλος υπενθυμίζεται προς ενημέρωση όλων, ότι τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς προστατεύονται από το Νόμο 4039/2012 και οι δράστες ζωοκτονίας ή κακοποίησής τους τιμωρούνται με υψηλό χρηματικό πρόστιμο και ποινή φυλάκισης.

Διαβάστε παρακάτω την ανακοίνωση που εξέδωσε στο facebook ο Δήμος Λαγκαδά προκειμένου να επιστήσει την προσοχή των πολιτών.
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Φολες στην πλατεια Λαγκαδα, στον δρομο των Λουτρων, προς Κολχικο και προς Μασουτη. Προσοχη στα ζωακια σας ειτε οικοσιτα ειτε αδεσποτα που τα προσεχετε!

 

93 θέσεις εργασίας στις δομές προσφύγων ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ και ΚΑΒΑΛΑΡΙ - Κριτήρια μοριοδότησης και αμοιβές

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να ανακοινωθεί η νέα πρόσκληση της κοινωφελούς εργασίας για την πρόσληψη 1.882 ανέργων που θα στελεχώσουν τα Κέντρα Προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις αποκλειστικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα -τις λεπτομέρειες του οποίου επεξεργάζονται οι επιτελείς της αν. υπουργού Εργασίας, Ράνιας Αντωνοπούλου- θα εργαστούν σε Κέντρα Προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων με βάση τις ανάγκες, όπως αυτές καταγράφηκαν από το αρμόδιο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 227
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 63
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 332
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 121
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 10
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 52
ΠΕ/ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14
ΤΕ LOGISTICS 34
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 71
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 71
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 70
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 18
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 41
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 72
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 97
ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 44
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 111
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 376
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 22
ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 21
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 9
ΔΕ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3

Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, τα κριτήρια μοριοδότησης είναι:

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών

Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες

Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω

Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό

Ηλικία

Αριθμός ανήλικων τέκνων

Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

Εντοπιότητα βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.

Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Για εργασίες στις οποίες από τη φύση τους απαιτείται νυχτερινή εργασία, οι αποδοχές θα ανέρχονται στα 539,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 665,95) για τους εργαζόμενους μέχρι 25 ετών και στα 619 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 763,73) για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών, καθώς ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή νυχτερινής αμοιβής.
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι που θα αλλάξουν τόπο διαμονής, προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης, ύψους 200 ευρώ.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα έχουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και θα αμείβονται επιπλέον για τη νυκτερινή τους εργασία, όπως ορίζεται στις νομοθετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον νόμο που ψηφίστηκε το 2016 Βουλή με τίτλο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

Δειτε πως κατανέμονται οι θέσεις ανά περιφέρεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΠΥ Σχιστού (Περαμα) 74
ΑΔΠΥ Ελαιωνα (Αθήνα) 128
Σκαραμαγκας (Χαιδάρι) 65
Δ.Φ. Ελευσίνας (Ελευσίνα) 47
Μαλακασα (Ωρωπός) 78
Λαύριο (Λαυρεωτική) 52
Δ. Φ. Ραφηνας (Ραφηνα – Πικερμι) 46
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διαβατα (Δέλτα) 61
Νέα Καβάλα (Παιονίας) 54
Δ.Φ. Σερρών (Σέρρες) 51
ΣΙΝΑΤΕΞ (Λαγκαδας) 44
Λαγκαδικια (Λαγκαδας) 49
ΣΟΦΤΕΞ (Κορδελιο – Ευοσμος) 49
Δ.Φ. Αλεξάνδρειας (Αλεξανδρεια) 49
Δ.Φ. Βέροιας (Βεροια) 36
ΔΙΟΝ (Διός – Ολύμπου – Πιερία) 37
ΑΛΕΞΥΛ (Δερβενι – Ωραιόκαστρο) 34
Κτημα Ηρακλης (Κατερίνη) 33
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΥΤ Λεσβου (Λέσβος) 181
ΚΥΤ Σάμου (Σάμος) 78
ΚΥΤ Χίου (Χίος) 76
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΥΤ Λέρου (Λέρος) 91
ΚΥΤ Κω (Κως) 57
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ριτσωνα (Χαλκίδα) 21
Οινόφυτα (Ταναγρα) 16
lagadas.net

Εκδήλωση Βράβευσης νεοεισαχθέντων φοιτητών και φοιτητριών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, στο Μπίλλειο Πολιτιστικό Κέντρο Λαγκαδά, την Κυριακή 7 Μαίου στις 11:00 π.μ.

 

O μεγαλύτερος διαγωνισμός μαγειρικής στην Ελλάδα, το Master Chef ξεκινά την Πέμπτη στο Star Channel στις 21:00 μμ. Πάνω από 3500 οι υποψήφιοι διαγωνίζονται για μία θέση στους 50 καλύτερους της Ελλάδος που θα πάρουν την ποδιά. Ταχύτητα, ταλέντο εξυπνάδα ευστροφία και δημιουργικότητα είναι οι παράγοντες που πρέπει να έχει κάποιος για να κλέψει το ενδιαφέρον των κριτών.

Από το Δήμο Λαγκαδά 2 άτομα ξεχωρίζουν και παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό: Ο Κούτλας Ηλίας από την Άσσηρο και η Βάγια Σταυρακάκη από το Πολυδένδρι. Και των δύο η μεγάλη αγάπη είναι η μαγειρική και στο Master Chef αναδεικνύουν το ταλέντο τους. Πληροφορίες λένε ότι έχουν περάσει στην 50άδα και δίνουν μάχη για τους 20. Καλή επιτυχία!

 

Την Κυριακή 30 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση προς τους πολίτες στη Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, τη διαδικασία σύνδεσης και τα οφέλη που προκύπτουν από τις χρήσεις του φυσικού αερίου, παρουσία του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου.

Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Δήμο Λαγκαδά, παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ.Γιάννης Καραγιάννης και στελέχη του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκ μέρους της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βενέτης Μπούρας, ο Γενικός Διευθυντής κ. Λεωνίδας Μπακούρας και ο Διευθυντής Ανάπτυξης & Νέων Συνδέσεων κ. Μιχάλης Στεργιόπουλος.

Ο Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος, επισήμανε ότι η ανάπτυξη του Δικτύου φυσικού αερίου στις ευρύτερες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα δώσει τη δυνατότητα να τροφοδοτηθούν πολίτες σε νέες απομακρυσμένες περιοχές. Τόνισε επίσης, ότι το έργο αυτό συμβάλλει αποφασιστικά στην πολλαπλή ανάπτυξη των περιοχών, δεδομένου ότι, το φυσικό αέριο αποτελεί εναλλακτική πηγή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον, με υψηλή αποδοτικότητα και τιμή χαμηλότερη από άλλες ανταγωνιστικές ενεργειακές πηγές.

Ο κ. Φάμελλος, συμπλήρωσε επίσης ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο, η διέλευση των διεθνών αγωγών φυσικού αερίου (TAP, EastMed, IGB), καθώς και η ανάπτυξη του εσωτερικού ανταγωνισμού στην αγορά, θα ενισχύσει περεταίρω το όφελος προς τους καταναλωτές. Αναφορικά με τη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου για την τροφοδότηση εγκαταστάσεων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), ο κ. Φάμελλος πρόσθεσε ότι έχει συσταθεί η σχετική επιτροπή στο Υπουργείο και αναμένεται η έκδοση του Κανονισμού κατά το προσεχές χρονικό διάστημα.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Γιάννης Καραγιάννης, αφού ευχαρίστησε τον κ. Φάμελλο για τη συμβολή του, τόνισε, πως με την παρουσία τόσο του Αν. Υπουργού όσο και των στελεχών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, επιβεβαιώνεται η έναρξη της πραγματοποίησης της επέκτασης του δικτύου του φυσικού αερίου στην πόλη του Λαγκαδά κατά το φετινό έτος. «Είναι ισχυρό κίνητρο για τους πολίτες και τους επαγγελματίες» ανέφερε, και συμπλήρωσε πως με την επιτυχημένη συνεργασία του Δήμου Λαγκαδά με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου θα συνεχιστεί και στις γύρω περιοχές». Ο κ. Καραγιάννης πρόσθεσε, ότι η διαδικασία παραχώρησης του χώρου εγκατάστασης του σταθμού αποσυμπίεσης και διανομής στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ, θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες με σχετική απόφαση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Βενέτης Μπούρας, αναφέρθηκε στην αμοιβαία συνεργασία και εμπιστοσύνη μέσω της οποίας έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας. Ο κ. Μπούρας ανέφερε ότι οι κύριοι άξονες είναι η εύρυθμη συνεργασία των Μετόχων και η λήψη ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η βούληση της Πολιτείας και του αρμόδιου Υπουργείου για την θέσπιση του σχετικού Κανονιστικού πλαισίου, η συνεργασία μεταξύ της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και των τοπικών Αρχών και ασφαλώς η άμεση ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού, το οποίο απολαμβάνει τα οφέλη από την χρήση του φυσικού αερίου.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) κ. Λεωνίδας Μπακούρας, επισήμανε την εύρυθμη συνεργασία μεταξύ της εταιρείας και των αρχών, ενώ έκανε εκτενή αναφορά στην σταθερή πορεία των επενδύσεων της εταιρείας όλα τα προηγούμενα έτη, καθώς και στην υλοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης της εταιρείας στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας.

Ο κ. Μπακούρας, συμπλήρωσε επίσης ότι η σύνδεση της πόλης του Λαγκαδά με το δίκτυο φυσικού αερίου θα είναι η πρώτη που θα πραγματοποιηθεί με συμπιεσμένο φυσικό αέριο στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και στόχος είναι να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες έως την έναρξη της επόμενης περιόδου θέρμανσης. Ο τρόπος σύνδεσης θα είναι αρχικά με συμπιεσμένο φυσικό αέριο, λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ του υφιστάμενου αγωγού μέχρι την πόλη του Λαγκαδά, συμπλήρωσε. Για το ζήτημα αυτό, θα οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα το Κανονιστικό πλαίσιο από το Υπουργείο και στη συνέχεια αναμένεται έως την έναρξη της επόμενης περιόδου θέρμανσης και ο καθορισμός του Ρυθμιστικού πλαισίου για την τιμολόγηση των καταναλωτών.

O Διευθυντής Ανάπτυξης & Νέων Συνδέσεων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Στεργιόπουλος Μιχάλης ανέφερε ότι σε ισχύ βρίσκεται η προσφορά για «ΕΚΠΤΩΣΗ 100% ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» για όλους τους νέους καταναλωτές που θα υπογράψουν Σύμβαση Σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου και για όλες τις χρήσεις (Οικιακή, Εμπορική, Βιοτεχνική-Βιομηχανική, Δημόσια-Δημοτικά κτίρια). Στη συνέχεια, αφού αναφέρθηκε στους τρόπους υποβολής αιτήσεων και στη διαδικασία σύνδεσης, τόνισε επίσης, ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα ολοκληρωθεί η μελέτη για τον βασικό σχεδιασμό του Δικτύου Διανομής του Λαγκαδά και ότι το δίκτυο θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες αιτήσεις ενδιαφέροντος των πολιτών.

Στη συνέχεια, ο κ. Στεργιόπουλος τόνισε ότι η αρμοδιότητα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι η κατασκευή, η συντήρηση, η λειτουργία και η διαχείριση του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου έως τον μετρητή. Το Δίκτυο του Φυσικού Αερίου κατασκευάζεται με τις υψηλότερες και αυστηρότερες προδιαγραφές στο πλαίσιο του κανονισμού και της νομοθεσίας και οι εγκαταστάσεις πληρούν όλα τα επίπεδα ασφαλείας, ενώ αντίστοιχα οι Εσωτερικές Εγκαταστάσεις κατασκευάζονται σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό και οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται σε αδειοδοτημένους εγκαταστάτες.

Στην ανοιχτή συζήτηση που ακολούθησε οι εκπρόσωποι της ΕΔΑ ΘΕΣΣ έδωσαν αναλυτικές διευκρινίσεις στους πολίτες και τους τοπικούς αδειοδοτημένους εγκαταστάτες που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία σύνδεσης των πολιτών με το δίκτυο και την ασφαλή χρήση του φυσικού αερίου.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas