Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020 10:59

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδα την Τρίτη 13 Οκτωβρίου -Τα θέματα

ΔΗΜΟΣ λΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ λΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 20η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03-2020), την 13η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατανομή ποσού 134.268,29 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 3η κατανομή έτους 2020, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

2. Κατανομή ποσού 27.697,05 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η. Α.Ε. και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

3. Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2020.

4. Λήψη απόφασης επί της από 31-07-2020 ένστασης της εταιρείας ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε., αναδόχου του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά», κατά της υπ’ αριθμ. 68/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά.

5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas