Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020 18:47

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την Τρίτη 29/9 - Τα θέματα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03-2020), την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 51/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


-Αναμόρφωση (9η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020.


-Έγκριση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας του Δήμου.


-Συγκρότηση: «Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών», «Επιτροπής παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών» και «Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών».


-Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάμενης «Τυροκομείο» της ατομικής επιχείρησης ‘‘Κυριακίδης Γεώργιος’’, που είναι εγκατεστημένο σε τμήμα του αγροτεμαχίου 29, αγροκτήματος Αυγής του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.


-Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά τη δραστηριότητα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων βουστασίου συστεγαζόμενων ατομικών δραστηριοτήτων δυναμικότητας 131 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 174 παραγώγων των κ.κ. Δημητρίου, Αστερίου, Μιχαήλ Πάντου», που είναι εγκατεστημένο στο υπ’ αριθμ. 6018 αγροτεμάχιο Δ.Ε. Σοχού του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas