Δευτέρα, 09 Μαΐου 2022 09:12

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την Τρίτη 10 Μαΐου - Τα θέματα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά

Καλείστε να προσέλθετε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς) την 10η του μηνός Μαΐου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Απόδοση επιχορήγησης στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).
-Τροποποίηση 2η της υπ’ αριθμ. 12/2020 (ΑΔΑ: 99Γ4ΩΛΛ-8ΒΥ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
-Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Α΄ τριμήνου έτους 2022.
-Καθορισμός του τρόπου χρήσης - εκμετάλλευσης ακινήτων της Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Λαγκαδά.
-Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης κατοίκου του Δήμου Λαγκαδά.
-Παραχώρηση δημοτικού ακινήτου χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαγυνών.
-Ψήφισμα για τους εργαζόμενους στο Δήμο Λαγκαδά με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19.
-Ψήφισμα έκκλησης προς την Ελληνική κυβέρνηση για την υπογραφή και την επικύρωση της Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων (Σ.Α.Π.Ο.).

Η συμμετοχή στη συνεδρίαση με χρήση προστατευτικής μάσκας. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων (Υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983 ΚΥΑ [ΦΕΚ 2137/30-04-2022 τ.Β΄]).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas