Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 11:35

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου - Τα θέματα

Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί την 16η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ.Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση Συλλογικών Οργάνων με τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ.Β΄/13-03-2020) και η οποία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-09-2021) και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

1. Πολεοδομικές μελέτες σε εξέλιξη.

2. Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81).

3. Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Δ΄ τριμήνου έτους 2021.

4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 228/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά περί συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) για το Δήμο Λαγκαδά (μέλος του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.).

5. Κατανομή ποσού 12.145,73 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η. Α.Ε. και άλλων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

6. Κατανομή ποσού 135.057,11 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 1η κατανομή έτους 2022, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

7. Κατανομή ποσού 7.688,45 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας σχολικών μονάδων που προκύπτουν από η στέγαση δομών υποδοχής εκπαίδευσης προσφύγων για το έτος 2021-2022, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

8. Κατανομή ποσού 2.995,50 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας σχολικών μονάδων που προκύπτουν από η στέγαση δομών υποδοχής εκπαίδευσης προσφύγων για το έτος 2021-2022,, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

9. Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για γνωμοδότηση στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 54 MW», της εταιρείας με την επωνυμία ‘‘AIRENERGY ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΙΚΕ’’, το οποίο θα κατασκευαστεί στη θέση «Δασότοπος» του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

10. Ενημέρωση περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας (220/2016 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas