Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020 10:14

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την Τρίτη 29/12/20 - Τα θέματα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 28η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03-2020), την 29η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύσταση Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Λαγκαδά.

2. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Λαγκαδά.

3. Διαδικασία λύσης και θέσης σε εκκαθάριση της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.).

4. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων, έτους 2021.

5. Παράταση ή μή μίσθωσης των υπ’ αριθ. (17) & (18) καταστημάτων που βρίσκονται εντός της Δημοτικής Αγοράς Λαγκαδά της Κοινότητας Λαγκαδά της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

6. Παράταση ή μή μίσθωσης των υπ’ αριθ. (15), (28) & (37) καταστημάτων που βρίσκονται εντός της Δημοτικής Αγοράς Λαγκαδά της Κοινότητας Λαγκαδά της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

7. Παράταση ή μή μίσθωσης των υπ’ αριθ. (22) & (23) καταστημάτων που βρίσκονται εντός της Δημοτικής Αγοράς Λαγκαδά της Κοινότητας Λαγκαδά της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

8. Αναμόρφωση (17η ) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020.

9. Αναμόρφωση 18η (λογιστική τακτοποίηση) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020.

10. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕIA

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas