Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020 12:47

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14/9 - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03-2020), την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας Παπαχαρίτου Αχιλλέα, που βρίσκεται στην οδό Ν. Ράμναλη 5
της Κοινότητας Λαγκαδά Δήμου Λαγκαδά.


2. Αντικατάσταση ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Νομικού
Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού -
Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά.


3. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.).


4. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 98/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση
για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου Λαγκαδά, για
κατάθεση των ποσών της πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπευθύνων κίνησης του
κάθε λογαριασμού.


5. Αναμόρφωση (8η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020.


6. Τροποποίηση ως προς το ωράριο εργασίας των καθαριστριών Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) των σχολικών μονάδων του Δήμου Λαγκαδά.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas