Καλείστε να προσέλθετε στην 9η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Μαρτίου, έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση για την εγκατάσταση νέων διοδίων στην εξωτερική Περιφερειακή οδό και τις προτάσεις του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.

2. Ενημέρωση για τη λειτουργία του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.) Λαγκαδά, ενόψει του νέου σχεδίου Ε.Φ.Κ.Α.

3. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., λόγω παραίτησης

4. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

5. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού – Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά

6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017

8. Έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού – Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.), Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), για τρία (3) έτη», ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.234.138,05 €.

9. Έγκριση Οριστικής παραλαβής σκέλους Περιβαλλοντικής μελέτης των υποστηρικτικών μελετών του έργου «Αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. Δ.Κ. Σοχού Δήμου Λαγκαδά» (Αριθμ. μελ. προεκτίμησης αμοιβής 15/2013, Αριθμ. έργου 10/2013).

10. Παράταση μίσθωσης καταστημάτων της δημοτικής αγοράς Λαγκαδά.

11. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και ψήφιση πίστωσης

12. Ορισμός μελών της εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρων 7 και 9 του Π.Δ. 270/1981, για το έτος 2017

13. Διαγράμμιση πεζοδρόμων της Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδά, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

14. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 298/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

15. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 280/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

16. Έγκριση δαπανών στο πλαίσιο λειτουργίας του Ανοιχτού Δημοτικού Πανεπιστημίου Ενηλίκων στο Δήμο Λαγκαδά έτους 2017 και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

17. Έγκριση ή μη επεκτάσεων Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά (η υπ’ αριθ. πρωτ. 39844/13-12-2016 εισήγηση της Τ.Υ.).

18. Έγκριση ή μη επεκτάσεων Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά (η υπ’ αριθ. πρωτ. 39896/13-12-2016 εισήγηση της Τ.Υ.).

19. Έγκριση ή μη επεκτάσεων Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά (η υπ’ αριθ. πρωτ. 5481/21-02-2017 εισήγηση της Τ.Υ.).

20. Έγκριση ή μη επεκτάσεων Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά (η υπ’ αριθ. πρωτ. 5517/21-02-2017 εισήγηση της Τ.Υ.).

21. Έγκριση ή μη επεκτάσεων Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά (η υπ’ αριθ. πρωτ. 6523/01-03-2017 εισήγηση της Τ.Υ.).

22. Έγκριση ή μη επεκτάσεων Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά (η υπ’ αριθ. πρωτ. 5637/21-02-2017 εισήγηση της Τ.Υ.).

23. Όχληση του αναδόχου του έργου «Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του οικισμού Λαγκαδικίων», αριθμ. μελέτης 59/2013, για διενέργεια Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής

24. Διάλυση της σύμβασης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στις Τ.Κ. Αδάμ, Πετροκεράσων και Σαρακήνας της Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά (Αριθμ. Μελ. 7/2014, Αριθμ. Έργου 4/2015).

25. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Λαγκαδά», Αριθμ. Μελ. 2/2015, Αριθμ. Έργου 2/2015

26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λαχανά», (Αριθμ. Μελ. 37/2013, Αριθμ. Έργου 13/2013)

27. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6237/24-02-2017 ένστασης της αναδόχου εταιρείας του έργου «Ανέγερση Πνευματικού Κέντρου στο Δ.Δ. Κολχικού Δήμου Λαγκαδά» κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3777/8-2-2017 Ειδικής Πρόσκλησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Αριθμ. Μελ. 24/2008, Αριθμ. Έργου 12/2011)

28. Έγκριση διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση της σχετικής πίστωσης

29. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2017 και ψήφιση πίστωσης

30. Παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8405/18-03-2016 σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων, μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της εταιρίας Ρόντσης Η.-Χρηστίδης Γ. Ο.Ε.

31. Έγκριση επικαιροποιημένων Σχεδίων Δράσης:

α) Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών προερχόμενων από πλημμύρες για το έτος 2016-2017,

β) Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών προερχόμενων από χιονοπτώσεις-παγετό, για το έτος 2016-2017,

γ) Για την προστασία των αστέγων σε έκτακτες καιρικές συνθήκες χειμερινής περιόδου 2016-2017.

32. Ολική κατάπτωση εγγυητικής επιστολής

33. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. για ένα έτος, προϋπολογισμού 76.457,15 € χωρίς Φ.Π.Α.».

34. Υποβολή πρότασης έργου (Πράξης) του Δήμου Λαγκαδά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας «Κεντρική Μακεδονία», με Αξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 «Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (Φορείς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

35. Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 81/2017 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.)

36. Αποδοχή ένταξης στο υποέργο 1 με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαγκαδά» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Λαγκαδά» με κωδικό ΟΠΣ ((MIS) 5003739

37. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαγκαδά» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Λαγκαδά» με κωδικό ΟΠΣ ((MIS) 5003739

 

Αγρότες, αγρότισσες

Ο σύλλογός μας σας καλεί στη συγκέντρωση για τον αγωνιστικό γιορτασμό της 107ης επετείου του Κιλελέρ, την Κυριακή 19 Μάρτη, στις 12.30, μπροστά στο Μνημείο του Αγρότη, στον τόπο της θυσίας των Θεσσαλών κολίγων.

Όλοι στο Κιλελέρ για να στείλουμε μήνυμα στην κυβέρνηση ότι η απόφασή της να μην ικανοποιήσει ούτε ένα από τα δίκαια και ζωτικά αιτήματά μας, όχι μόνο δεν μας οδηγεί στην αγωνιστική υποχώρηση αλλά, αντίθετα, μας πεισμώνει περισσότερο κι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά την πάλη μας.

Στην αγωνιστική μας συγκέντρωση προσκαλούμε τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, τους νέους και τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, όλους με όσους έχουμε κοινά προβλήματα, συμφέροντα και αιτήματα, καθώς δεχόμαστε την ίδια σφοδρή επίθεση από την αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται.

Τα αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων
· Φορολογία σε κάθε πραγματικό εισόδημα, κατάργηση των τεκμηρίων. Αφορολόγητο οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο με 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
· Κατάργηση των αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ.
· Κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων περιορισμών της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που επιβάλλει η νέα ΚΑΠ 2014 - 2020 της ΕΕ.
· Αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως στους εφοπλιστές.
· Κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας
· Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος από τις καταστροφές στην παραγωγή και στο αγροτοκτηνοτροφικό κεφάλαιο, καθώς και από το εμπάργκο στη Ρωσία.
Επίσης παλεύουμε και αντιστεκόμαστε ενάντια:
- Στο διαχωρισμό σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και μη

- Στη μη έγκαιρη εκτίμηση των ζημιών από τον ΕΛΓΑ

- Στα γενικότερα προβλήματα που μας οδηγούν στη φτώχεια και το ξεκλήρισμα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Περκουλίδης Γιάννης πρόεδρος 6979675581

Παπασιμόπουλος Δημήτρης αντιπρόεδρος: 6975729481

Συνάντηση του Δημάρχου Λαγκαδά με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη: Κόμβος Λουτρών, ζητήματα σχολικής στέγης και η αντίθεση του Δήμου Λαγκαδά για τα νέα διόδια η θεματολογία της συζήτησης

Προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη είχε χθες ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Γιάννης Καραγιάννης στο Υπουργείο στην Αθήνα.

Η συνάντηση ήρθε σε συνέχεια προηγούμενης που είχε γίνει τον Ιανουάριο με τον Υπουργό στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου της Εγνατίας Οδού στο ύψος των Λουτρών Λαγκαδά. Πρόκειται για ένα έργο που αποτελεί πάγιο αίτημα του Δήμου μας για περισσότερα από 10 χρόνια και η ολοκλήρωση του οποίου θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιοχής μας και στην τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο κ. Σπίρτζης ενημερώθηκε αναλυτικά για όλο το ιστορικό του έργου που ξεκίνησε να υλοποιείται το 2009 και διεκόπη το 2011 λόγω διάλυσης της σύμβασης από την ανάδοχο εταιρεία και έδωσε την έγκριση να προχωρήσει η Εγνατία Οδός Α.Ε. στη διαδικασία προετοιμασίας του φακέλου δημοπράτησης του έργου.

Βασικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε και η κατασκευή νέου Γυμνασίου στην πόλη του Λαγκαδά. Οι διαδικασίες για το νέο κτίριο ξεκίνησαν το 2004 με απόφαση του καποδιστριακού Δήμου Λαγκαδά για την ανέγερση νέου κτιρίου, σε συνεργασία με τον πρώην ΟΣΚ Α.Ε. στον διπλανό χώρο όπου σήμερα λειτουργεί και το Γενικό Λύκειο.

Το νέο Γυμνάσιο αφού είχε λάβει τότε τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο Παιδείας, είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΣΔΙΤ το οποίο όμως τα επόμενα χρόνια δεν προχώρησε. Ο Δήμαρχος ζήτησε από τον κ. Σπίρτζη την επανένταξη του Γυμνασίου στο πρόγραμμα των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.

Τέλος, ο Δήμαρχος εξέφρασε στον κ. Σπίρτζη την πλήρη αντίθεση του Δήμου Λαγκαδά στην εγκατάσταση τόσο των νέων διοδίων στην εξωτερική περιφερειακή οδό μεταξύ των κόμβων ΤΙΤΑΝ και Διαβατών, όσο και στις προτάσεις του ΤΑΙΠΕΔ για την κατασκευή 20 νέων πλευρικών σταθμών στην Εγνατία Οδό, μεταξύ των οποίων προτείνονται και οι κόμβοι Λαγκαδά, Βαγιοχωρίου και Προφήτη.

Όπως τόνισε ο κ. Καραγιάννης μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει δραματικά την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής μας, επιβάλλοντας μεγάλο κόστος στις καθημερινές μετακινήσεις τους προς την εργασία και τον τόπο διαμονής τους.

Με το τέλος της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, ο Υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει αναλυτικά τα αιτήματα του Δήμου Λαγκαδά ώστε να δρομολογηθούν οι επόμενες ενέργειες.

 

Οχτώ συνολικά Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.

Μπορεί ο ΣΜΑ Ευκαρπίας να βρέθηκε στην επικαιρότητα με την ολοκλήρωσή του και τις αντιδράσεις που συνόδευσαν γι’ ακόμη μια φορά το έργο, όμως συνολικά στο νομό προβλέπεται η λειτουργία οχτώ ΣΜΑ.

Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΜΑ Ευκαρπίας είναι ο μεγαλύτερος, καθώς είναι δυναμικότητας 251.300 τόνων ανά έτος, όμως και οι άλλοι ΣΜΑ θεωρούνται κρίσιμοι στο συνολικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των σκουπιδιών, καθώς μαζί με τους ΧΥΤΥ, τις μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων, τα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, τα πράσινα σημεία και τους κάδους ανακύκλωσης τεσσάρων σημείων (διαλογή στην πηγή), που προβλέπονται συνθέτουν το νέο τοπίο στη διαχείριση των σκουπιδιών σε όλο το νομό.

Από τους οχτώ ΣΜΑ ήδη λειτουργεί αυτός της Ευκαρπίας, ο οποίος θα εξυπηρετεί το 60% του δήμου Θεσσαλονίκης και τις συνολικές ανάγκες των δήμων Νεάπολης- Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού – Εύοσμου και Ωραιόκαστρου.

Επίσης, διατηρείται ο ΣΜΑ Πυλαίας (στο Φοίνικα), ο οποίος είναι δυναμικότητας 151.700 τόνων/έτος και θα εξυπηρετεί το υπόλοιπο 40% του δήμου Θεσσαλονίκης και τις συνολικές ανάγκες των δήμων Καλαμαριάς, Θέρμης και Πυλαίας – Χορτιάτη.

Οι υπόλοιποι ΣΜΑ που προβλέπονται είναι σχεδόν ίδιας δυναμικότητας και εξυπηρετούν τις ανάγκες των οικείων δήμων και αναλόγως της προόδου των άλλων έργων που προβλέπονται στο σχεδιασμό είναι δυνατό να εξυπηρετήσουν και επιπλέον περιοχές.

Το σημαντικό είναι ότι οι έξι υπόλοιποι ΣΜΑ θα δημιουργηθούν σε νέους χώρους που θα επιλεγούν και δε θα έχουν σχέση (οι περισσότεροι) με τους μη σύννομους ΣΜΑ που δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν από τους δήμους στο παρελθόν και οι περισσότεροι κλείνουν ο ένας μετά τον άλλο. Όπως έγινε με τον ΣΜΑ στη Μηχανιώνα, που πλέον σταμάτησε να λειτουργεί, έπειτα από το θόρυβο που δημιουργήθηκε.

«Δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί σχεδόν κανένας από τους χώρους που λειτούργησαν σαν ΣΜΑ. Οι νέοι ΣΜΑ στο σύνολό τους θα έχουν σύννομες εγκαταστάσεις, που θα πληρούν τα κριτήρια του αναθεωρημένου σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων και όλες οι εγκαταστάσεις τους θα είναι αδειοδοτημένες», τόνισαν στη Voria.gr στελέχη του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ).

Οι έξι νέοι ΣΜΑ έχει προσδιοριστεί ότι θα γίνουν:

-Δήμος Δέλτα: ένας ΣΜΑ. Δεν έχει αποφασιστεί αν θα γίνει στο Καλοχώρι ή τη Σίνδο ή αν τελικά θα επιλεγεί κάποια άλλη περιοχή του δήμου. Η δυναμικότητά του υπολογίζεται σε 20.200 τόνους/έτος.

-Δήμος Θερμαϊκού: ένας ΣΜΑ. Είναι ερώτημα αν η επιλογή της Επανομής θα είναι και η τελική. Η δυναμικότητά του υπολογίζεται σε 22.100 τόνους/έτος.

-Δήμος Βόλβης: δύο ΣΜΑ. Η δυναμικότητα συνολικά υπολογίστηκε στους 10.400 τόνους/έτος. Οι περιοχές δεν έχουν επιλεγεί ακόμη.

-Δήμος Λαγκαδά: ένας ΣΜΑ. Αρχικώς είχε υπολογιστεί ότι θα μπορούσε ο δήμος να μην έχει ΣΜΑ και να οδηγεί απευθείας στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης τα απορρίμματα, αλλά ο τελικός σχεδιασμός προβλέπει δημιουργία ΣΜΑ δυναμικότητας 18.100 τόνων/έτος.

-Δήμος Χαλκηδόνας: ένας ΣΜΑ. Η δυναμικότητά του υπολογίστηκε στους 14.800 τόνους/έτος και εξετάζονται διαθέσιμοι χώροι.

Τα νέα έργα, όπως προβλέπεται στον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως το 2020. Όπως είπε στη Voria.gr όμως ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ, Μιχάλης Γεράνης, «εμείς είμαστε ήδη στο στάδιο της εξασφάλισης των αδειοδοτήσεων και της υλοποίησης των υπόλοιπων ΣΜΑ σε όλη την Κεντρική Μακεδονία κι όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς και προτεραιότητα έχουμε στο νομό Θεσσαλονίκης και στην ολοκλήρωση των συγκεκριμένων υποδομών, γι’ αυτό και θεωρούμε ότι θα τρέξουν πολύ γρήγορα και δε θα φτάσουμε στο χρονικό όριο του 2020, που είναι καταληκτικό κυρίως για τα άλλα έργα του περιφερειακού σχεδιασμού. Όπως και να έχει στο σύνολό τους τα έργα που προβλέπονται στον αναθεωρημένο ΠΕΔΣΑ θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2020».

voria.gr
volvipress.gr

Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 2017

Προς:
-Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΡΩΤΗΣΗ
«Αφήνουν χωρίς γραφείο του ΕΦΚΑ την επαρχία Λαγκαδά»

Τις τελευταίες ημέρες ήρθε στο φως της δημοσιότητας σχέδιο του Οργανισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται η αποστολή, η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες και οι θέσεις ευθύνης της νέας υπηρεσίας.
Σε ό,τι αφορά τη Διεύθυνση Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης Κεντρικής Μακεδονίας, προβλέπεται η λειτουργία δέκα οκτώ Διευθύνσεων, δέκα εκ των οποίων θα λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και οκτώ στις υπόλοιπες έξι Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας.
Από τις παραπάνω Διευθύνσεις, η Δ’ προβλέπεται να έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και στον τομέα ευθύνης της είναι οι Δήμοι Πυλαίας-Χορτιάτη, Λαγκαδά και Βόλβης. Εκτός του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη που στην ουσία αποτελεί επέκταση του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Βόλβης βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση (περίπου 70 χιλιομέτρων) από τη Θεσσαλονίκη, ενώ και ο Λαγκαδάς με τα περίχωρα καλείται να εξυπηρετηθεί από υπηρεσία της Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που ήδη φιλοξενεί γραφεία του ΙΚΑ, εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες ασφαλισμένους της ευρύτερης περιοχής.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
-Εξετάζεται το ενδεχόμενο η Δ΄ Διεύθυνση του ΕΦΚΑ να έχει έδρα το Λαγκαδά, προκειμένου να εξυπηρετείται η ευρύτερη περιοχή τόσο του Δήμου Λαγκαδά, όσο και του όμορου Δήμου Βόλβης;

-Ο-
ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Θα κλείσει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η οδός Λαγκαδά λόγω εργασιών στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Σύμφωνα με την Τροχαία Θεσσαλονίκης η οδός θα μείνει κλειστή το Σάββατο από τις 13:00 έως 21:00 και την Κυριακή από τις 7:00 έως 21:00.

Όπως αναφέρει η Τροχαία: «Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, το Σάββατο (11-03-2017) κατά τις ώρες 13:00 έως 21:00 και την Κυριακή (12-03-2017) κατά τις ώρες 07:00 έως 21:00 θα εκτελεστούν εργασίες στον κόμβο Λαγκαδά (Αερογέφυρα Σταυρούπολης), στο πλαίσιο του έργου της ¨ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.¨ «Βελτίωση – Αναβάθμιση Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού Θεσ/νίκης».

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Καβάλας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο ύψος της αερογέφυρας Σταυρούπολης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των παράπλευρων οδών (κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης).

Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα ληφθούν μέτρα τροχαίας. Για τις παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση από την ανωτέρω Υπηρεσία. Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης.

typosthes.gr

Ένα πραγματικά μοναδικό βιβλίο, γαστρονομικού περιεχομένου
κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες στην χώρα μας με τίτλο
‘GourMeat.. οne step beyond’.

από δύο ξεχωριστούς επαγγελματίες της γαστρονομίας μας, τον Τάσο Ανδρεάδη, Innovation Chef στην Unilever – Knorr, δημότη Λαγκαδά και τον R n’ D Chef Λάζαρο Ράπτη, κάτοικο Θεσσαλονίκης.

Βασισμένοι επάνω στην εμπειρία τους και τις γνώσεις τους γύρω από τον χώρο του κρεατοσκευάσματος δημιούργησαν ένα καινοτόμο βιβλίο, το μοναδικό στο είδος του στον κόσμο, με θέμα το δημιουργικό κρεατοσκεύασμα το οποίο περιλαμβάνει μία ιστορική αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν όσον αφορά το κρέας και την εξέλιξή του μέσα από τις βιτρίνες των κρεοπωλείων αλλά και τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και ανάγκες των καταναλωτών.

Στο βιβλίο μπορείτε να βρείτε βασικές συνταγές σε καρυκεύματα και μαρινάδες, καθώς και 40 ξεχωριστές δημιουργίες κρεατοσκευασμάτων που πραγματικά θυμίζουν γλυκά βγαλμένα από βιτρίνα ζαχαροπλαστείου.

Το ‘GourΜeat ..one step beyond’, αποτελεί ένα απαραίτητο εγχειρίδιο, όχι μόνο για τους επαγγελματίες της εστίασης αλλά και για τον απλό καταναλωτή, καθώς μέσα από τις σελίδες του κατανοεί κανείς τους βασικούς τρόπους της δημιουργικής διαχείρισης του κρέατος.

Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε στον Λαγκαδά από το βιβλιοπωλείο της Μπογιάνου Δήμητρας, Τσακμάνη 11. (Τηλ. 23940 25808).

 

Νεκρός εντοπίστηκε, σήμερα το πρωί και συγκεκριμένα στις 11:30 ο 55χρονος που αγνοούνταν στη λίμνη Κορώνεια

Τον άτυχο άντρα, βουλγαρικής καταγωγής, εντόπισε μέσα στη λίμνη, κάτοικος της περιοχής ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες.

Σύμφωνα με τους οικείους του, ο 55χρονος είχε μεταβεί στη λίμνη για ψάρεμα.

Η Άμεση Δράση δέχθηκε γύρω στις 19:15 το απόγευμα, της περασμένης Δευτέρας, κλήση, κατά την διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε ότι η βάρκα του άτυχου άντρα βρέθηκε αναποδογυρισμένη στα νερά της λίμνης.

thestival.gr

 

 

Νέα τροπή παίρνουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 55χρονου ερασιτέχνη Ψαρά, έπειτα από την μαρτυρία κατοίκου που αναφέρει ότι ο 55χρονος δεν ήταν μόνος του την στιγμή που αναποδογύρισε η βάρκα του, σύμφωνα πάντα με μαρτυρίες. Η εξαφάνιση του άνδρα δηλώθηκε στις αρχές αργά το απόγευμα της Δευτέρας.

Η μαρτυρία φωτιά

« Ο 55χρονος δεν ήταν μόνος του στο ψάρεμα, αλλά με έναν κολλητό του, πήγαιναν για ψάρεμα τακτικά (αν και απαγορεύεται, αλλά όλοι το κάνουν)» δήλωσε κάτοικος της περιοχής. «Πήγαν για ψάρεμα το μεσημεράκι, μετά ήρθε στο καφενείο αρκετές ώρες μετά το συμβάν, ο φίλος του και μας είπε ότι ο 55χρονος, έπεσε στο νερό όταν μάζευε τα δίχτυα που είχε απλώσει, όταν ντελαπάρησε η βάρκα στην οποία επέβαινε. Όταν εμείς τον ρωτήσαμε γιατί άργησε να πας το πει, ώστε να τρέξουμε άμεσα να βοηθήσουμε, άρχισε να μασάει τα λόγια του.» Μάλιστα, όπως είπε ο κάτοικος που γνώριζε και τον 55χρονο και τον φίλο του, ο φίλος του 55χρονου είπε ότι αφού είδε τον 55χρονο να πέφτει στα νερά, μετά έκανε βόλτες με το μηχανάκι, μπας και τον εντοπίσει, χωρίς ωστόσο να ειδοποιήσει ούτε τους κατοίκους αλλά ούτε τις αρχές. Και οι δύο, ο 55χρονος και ο φίλος του, ή κουμπάρος του, σύμφωνα με τον κάτοικο ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν ξεκίνησαν για το ψάρεμα.

Βούτηξε με τα εσώρουχα

Μάρτυρες λένε ότι ο 55χρονος Βούλγαρος πριν μπει στο νερό με την βάρκα (η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε παπά ο οποίος τους την είχε δανείσει) φέρεται να είχε βγάλει τα ρούχα του και εν συνεχεία μπήκε στο νερό με τα εσώρουχα

Οι έρευνες

Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου 55χρονου ψαρά στην λίμνη Κορώνεια. Ο ισχυρός άνεμος που επικρατεί στην περιοχή, δυσχεραίνει τις έρευνες της ΕΜΑΚ και Εθελοντών της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Πυλαίας – Χορτιάτη, καθώς λόγω του κυματισμού καθίστε αδύνατη η χρήση βαρκών για τις έρευνες.

vjournalist.blogspot.gr

 

Σε εξέλιξη βρίσκονται από νωρίς σήμερα το πρωί οι έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα, που αγνοείται από χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για έναν 55χρονο αλλοδαπό.

Στις έρευνες συμμετέχει κλιμάκιο από τη Β' ΕΜΑΚ με τρεις δύτες.

thestival.gr

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas