Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2017 18:21

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/12 - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 33η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 8η του μηνός Δεκεμβρίου, έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραχώρηση προς χρήση από την Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4775, ΚΗΙ 4693, ΚΗΙ 4691, ΚΗΙ 4714, ΚΗΙ 4689 και ΚΗΗ 1933 για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

2. Κατανομή ποσού 119.580,36 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 4η δόση 2017, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ψήφιση πίστωσης.

3. Κατανομή ποσού 14.223,16 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η., κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ψήφιση πίστωσης.

4. Έγκριση ή μη, της υπ’ αριθμ. 32029/26-09-2017 αίτησης συνεργασίας με την εταιρεία «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» για τη δημιουργία και λειτουργία πάρκου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανταποδοτικής ανακύκλωσης και λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας.

5. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-λήψη απόφασης περί πρότασης για την αλλαγή των ορίων της λαϊκής αγοράς που γίνεται κάθε Τρίτη στην πόλη του Λαγκαδά.

6. Αλλαγή μισθωτικής σχέσης λόγω θανάτου.

7. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου.

8. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου.

9. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas