Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017 12:29

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 29/8 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 19η δημόσια τακτική ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 29η του μηνός Αυγούστου, έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή ενός αναπληρωματικού μέλους (της μειοψηφίας) της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω παραίτησης.

Καλείστε να προσέλθετε στη 20η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 29η του μηνός Αυγούστου, έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:15 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ. Βερτίσκου, στην «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Βερτίσκος».

2. Τροποποίηση του ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως Λαγκαδικίων, στο ΟΤ 17-οικ. 54.

3. Μεταστέγαση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Λαγκαδά στο κτίριο του 1ου Γυμνασίου Λαγκαδά.

4. Αντικατάσταση τακτικών μελών του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά», λόγω παραίτησης.

5. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημότη-κατοίκου του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση πίστωσης.

6. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημότη-κατοίκου του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση πίστωσης.

7. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-λήψη απόφασης για την απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στη Δ.Κ. Λαγκαδά.

8. Ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαριότητας δημοτικών κτιρίων-χώρων γραφείου της Δημοτικής ενότητας Λαγκαδάς του Δήμου Λαγκαδά».

9. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 196/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την εισήγησή της.

10. Έγκριση 2ου Τελικού & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας σε όλες τις ΔΕ του Δήμου Λαγκαδά» (Αριθμ. Μελ. 2/2015, Αριθμ. Έργου 2/2015).

11. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.

12. Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3601/2-6-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων μονάδας παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία ζωϊκών και φυτικών υποπροϊόντων και ενσιρωμάτων και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 0.998 MWel) της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που είναι εγκατεστημένη στο υπ’ αριθμ. 677 εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Κολχικού, της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

13. Αναμόρφωση (15η) του προϋπολογισμού Δήμου Λαγκαδά, έτους 2017.

14. Αναμόρφωση (18η) του προϋπολογισμού Δήμου Λαγκαδά, έτους 2017.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas