Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023 12:36

Ανακοίνωση Δήμου Λαγκαδά σχετικά με την εξόφληση - καταβολή τελών από επιχειρήσεις εστίασης

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Μετά από έλεγχο που έγινε στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι πολλές επιχειρήσεις και παρότι υποχρεούνται να καταβάλουν το τέλος στο οικείο Δημοτικό Ταμείο, μιας και σύμφωνα με τον νόμο το εισπράττουν από τους πελάτες τους, δεν έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους.

Καλούνται όλοι οι επιτηδευματίες, λόγω ένταξης του Δήμου Λαγκαδά από 01/01/2022, στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (ΦΕΚ 2375/07-06-2021), που είναι υπόχρεοι και δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα στις υποχρεώσεις τους απέναντι στον Δήμο, να επικοινωνήσουν άμεσα με τα τηλέφωνα 2394 330246, 2394 330238 ή 2394 330257 Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, για την τακτοποίηση και καταβολή των τελών.

Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης του Δήμου και σύμφωνα με την νομοθεσία ο Δήμος Λαγκαδά ενημερώνει όλους τους επαγγελματίες, σχετικά με τα ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ καθώς και για το ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ.

1. ΤΕΛΟΣ 0,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

2. ΤΕΛΟΣ 5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ,ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΧΟΡΟΥ κλπ

Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 62 ν. 4483/2017 «1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/ 1976 (A΄136), όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο β΄ του άρθρου 3 του ν. 658/1977 (Α΄ 214), την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2) και το εδάφιο α΄ του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 (Α΄ 244), αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Επιβάλλεται υπέρ των δήμων, στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων τέλος σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα των: α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, β) ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας και γ) καντινών.

Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά κέντρα, καθώς και στα οργανωμένα τμήματα των SUPERMARKETS και των πολυκαταστημάτων, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.
Επί των εσόδων των επιχειρήσεων Καζίνο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός Καζίνο το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%).

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης και χορευτικά κέντρα με μουσική το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)……….

Σε περίπτωση διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο άσκησης πολλαπλών οικονομικών δραστηριοτήτων από τα ανωτέρω καταστήματα, για τον προσδιορισμό του οφειλόμενου τέλους λαμβάνονται υπ΄ όψιν τα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία προέρχονται μόνο από τη λιανική πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, όπως αυτά προκύπτουν από την δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 και τα εκκαθαριστικά σημειώματα του Φ.Π.Α.»

3. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 0,5%

Τo υπέρ δήμων και κοινοτήτων προβλεπόμενο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 1993 σε ποσοστό 2% επί του μισθώματος κλίνης για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πάσης λειτουργικής μορφής (ξενοδοχείων, MOTELS, BUNGALOWS, ξενώνων και επιπλωμένων διαμερισμάτων, οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι και επτά δωμάτια. (Εγκ.ΥΠΕΣΔΔΑ 21/26723/11-7-2005), ) και πάσης κατηγορίας. (άρθρο 1 του Ν. 339/1976, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1080/1980, που τροποποιήθηκε από το άρθρο 27 παρ.10 του Ν.2130/93).

Με την παρ. 1 του άρθρου 23 του N. 3756/09, το ποσοστό μειώθηκε σε 0,5% με ισχύ από 1-1-2009.

• Τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται μέσα στην προθεσμία απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας της κάθε επιχείρησης.

• Επί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δηλώσεως ή καταβολής ή ελλιπούς ή εκπροθέσμου καταβολής του τέλους επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου, πέραν του τέλους, και πρόστιμο 2% επί του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ισόποσο του τέλους. Μετά την βεβαίωση τους επιβαρύνονται και με τις ανάλογες προσαυξήσεις ανά μήνα καθυστέρησης

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas