Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2023 13:27

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 - Τα θέματα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς:

  • κ. Δήμαρχο
  • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
  • κ. Προέδρους Κοινοτήτων


Καλείστε να προσέλθετε στην 7η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς), τη Δευτέρα 06 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσεων εργασίας.
-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 129/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Λαγκαδά» και την επιλογή του δανεισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
-Τροποποίηση (3η), ως προς τη διάρκεια, της με αριθ. πρωτ. οικ. 31422/31-08-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007246324) αρχικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Διαχείρισης, Δημοσιοποίησης και Οργάνωσης Εκδηλώσεων έργου “Renovation” που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG - IPA CBC “GREECE - BULGARIA 2014-2020”» του Δήμου Λαγκαδά.
-Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στο ένα ρεύμα της οδού Ζαγκλιβερίου - Νέων Καλλινδοίων (Καλαμωτού), κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
-Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της δημοτικής οδού Αποστόλου Παύλου της Κοινότητας Λαγυνών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
-Συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου για εγκατάσταση πύργων του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) σε δημοτική έκταση της Κοινότητας Λαγυνών του Δήμου Λαγκαδά.
-Υλοτομία συστάδων 2ε-4ι έτους 2020 και 2δ έτους 2022 του δημοτικού δάσους Κρυονερίου και τη διάθεση των υλοτομημένων προϊόντων.


Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για άμεση προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, λόγω τήρησης χρονοδιαγράμματος-προθεσμίας, προς αποφυγή απώλειας καταληκτικής ημερομηνίας.

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas