Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022 12:53

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά τη Δευτέρα 19/9-Τα θέματα

Δημαρχείο Λαγκαδά Δημαρχείο Λαγκαδά Δημαρχείο Λαγκαδά

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς:

κ. Δήμαρχο
Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Καλείστε να προσέλθετε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς) την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου, έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Κατανομή ποσού 133.928,80 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 3η κατανομή έτους 2022, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Κατανομή ποσού 19.806,17 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η. Α.Ε. και άλλων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Αναμόρφωση 7η του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022.
Αναμόρφωση 8η του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 243/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, με θέμα «Παραχώρηση της χρήσης δημοτικού κτιρίου στο Νομικό Πρόσωπο ‘‘Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού – Παιδείας’’».
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2022 απόφασης της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., με θέμα «Ψήφιση οικονομικών καταστάσεων 12ης εταιρικής χρήσης».
Έκτακτη επιχορήγηση της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.
Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λαγκαδά για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.
Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas