Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 08:49

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου - Τα θέματα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά

Καλείστε να προσέλθετε στην 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί την 24η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ.Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ.Β΄/13-03-2020) και η οποία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-09-2021) και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 110/2021 (ΑΔΑ: 6Α9ΣΩΛΛ-ΟΘΩ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τον καθορισμό τιμής μονάδος δαπάνης καθαρισμού, ανά κατηγορία, από τον Δήμο, ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων.
-Παράταση υποβολής αιτήσεων για την απαλλαγή δημοτικών τελών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19.
-Ίδρυση Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου Δήμου Λαγκαδά και έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας του.
-Αποδοχή της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 77, 78 και 79 στον συνοικισμό Κολχικού Δήμου Λαγκαδά, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
-Τροποποίηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λαγκαδά.
-Αναμόρφωση (13η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2021.
-Έκτακτη επιχορήγηση της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., στο πλαίσιο πρόληψης και αποφυγής διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19.
-Παραχώρηση για χρήση στο Ν.Π. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 1933, ΚΗΙ 4775, ΚΗΙ 4693, ΚΗΙ 4691, ΚΗΙ 4714 και ΚΗΙ 4689 για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2063, ΚΗΙ 4761 και ΚΗΙ 4769 για την κάλυψη των αναγκών της.
-Καθορισμός του τρόπου χρήσης - εκμετάλλευσης ακινήτων της Κοινότητας Ασκού, Δημοτικής Ενότητας Σοχού του Δήμου Λαγκαδά.
-Εκμίσθωση περιπτέρου που βρίσκεται στην Κοινότητα Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.
-Αντικατάσταση ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.).
-Επικαιροποίηση και έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Λαγκαδά με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
-Επικαιροποίηση και έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων χιονοπτώσεων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas