Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021 07:39

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού στο ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά

ΓΟΕΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΟΕΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΟΕΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 18 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του ΓΟΕΒ.

Α̟πό τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Οικονομίας ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 18 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (για την Κεντρική του Υπηρεσία και τις περιφερειακές του οργανικές μονάδες, που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας) όπως αυτές περιγράφονται στη ΣΟΧ 4/2021 και δημοσιοποιήθηκε στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ με Α∆Α: 657Ρ46ΨΧΛΘ-Τ2Η.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μ̟πορούν να α̟πευθύνονται:

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία, 26ης Οκτωβρίου 43 - Θεσσαλονίκη (υπόψη Σ. Μαυροπούλου, με αναπληρώτριες τις ∆. Γοριδάρη, Κ. Τέμου και Μ. Μαντή, τηλ.2310543860) από 8.00 π.μ. έως 14.00.
2. Στην Αλεξάνδρεια, Αριστοτέλους 25 (υ̟πόψη Α. Μηνοπούλου, τηλ.2333023578) από 8.00 π.μ. έως 14.00.
3. Στα Γιαννιτσά, Π. Μελά 17 (υπόψη Θ. Κο̟παράνη, τηλ.2382022730) από 8.00 π.μ. έως 14.00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον ΓΟΕΒ στις ανωτέρω διευθύνσεις β) στον δικτυακό τόπο του ΓΟΕΒ (www.goev-ptl.gr).

Η ΣΟΧ 4/2021επισυνάπτεται στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: https://pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=22781

voria.gr

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas