Κυριακή, 04 Απριλίου 2021 07:29

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την Τετάρτη 7/4/21 - Τα θέματα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί την 7η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03-2020) και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Κατανομή ποσού 134.268,29 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 1η κατανομή έτους 2021, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
-Κατανομή ποσού 18.390,27 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η. Α.Ε. και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Καταστροφή δημοτικών αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.
-Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
-Ονοματοδοσία και αρίθμηση οδών και πλατειών της Κοινότητας Ζαγκλιβερίου της Δημοτικής Ενότητας Καλινδοίων.
-Τροποποίηση 2η της υπ’ αριθμ. 110/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.
-Απόρριψη-αντικατάσταση παραδοτέων Π1, Π2, Π3 και Π4 για την παροχή της υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών & υποστηρικτικών υπηρεσιών για την καταγραφή και αποτύπωση δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Λαγκαδά και διερεύνηση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης του δικτύου».
-Ορισμός Επιτροπής καθορισμού μισθώματος για την παράταση της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη δημοτική αγορά Λαγκαδά.
-Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 102/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas