Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 09:48

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την Δευτέρα 22/3 - Τα θέματα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03-2020), την 22α του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2021.
-Δημιουργία Δήμου στον ορεινό όγκο Σοχού.
-Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την έκδοση περιβαλλοντικών όρων για το υφιστάμενο έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Λαγκαδά και συνοδά έργα (εσωτερικά δίκτυα Λαγκαδά, Χρυσαυγής, Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (ΚΑΑ) και Αγωγός Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων (ΑΔΕΛ)», στη Δ.Ε. Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas