Τρίτη, 01 Δεκεμβρίου 2020 11:14

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την Τετάρτη 2/12/20 - Τα θέματα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 25η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03-2020), την 02α του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραχώρηση στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά για χρήση των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 1933, ΚΗΙ 4775, ΚΗΙ 4693, ΚΗΙ 4691, ΚΗΙ 4714 και ΚΗΙ 4689 για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2063, ΚΗΙ 4761 και ΚΗΙ 4769 για την κάλυψη των αναγκών της.

2. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, έτους 2021.

3. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικού εμποδίου στο πεζοδρόμιο μπροστά από το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Κοινότητα Σοχού.

4. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής εκτίμησης της εν ζωή αξίας των ζώων που θα θανατωθούν ή θα σφαγούν για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας από λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα, για το έτος 2021.

5. Αναμόρφωση (13η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020.

6. Αναμόρφωση (14η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2020.

7. Ονοματοδοσία και αρίθμηση οδών της Κοινότητας Χρυσαυγής.

8. Έκτακτη επιχορήγηση της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά.

9. Έκτακτη επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.).

10. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021.

11. Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) έτους 2021.

12. Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021.

13. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών κοιμητηρίων για το έτος 2021.

14. Καθορισμός τελών για χρήση τραπεζοκαθισμάτων.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas