Πέμπτη, 03 Σεπτεμβρίου 2020 16:01

Ο ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Λαγκαδά και οι αρμοδιότητες τους

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Με απόφαση Δημάρχου Λαγκαδά Ιωάννη Ταχματζίδη ορίζονται οι κατωτέρω δημοτικοί συμβούλοι της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λαγκαδά, με θητεία από 02-09-2020 και έως την 01-09-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες ως εξής :

Τον κ. Αϊβαζίδη Χαράλαμπο του Αναστασίου, έμμισθο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 16, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Ειδικότερα:

Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας και Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας).
Την παρακολούθηση κατάρτισης και εφαρμογής του προϋπολογισμού.
Τη μέριμνα για τη βεβαίωση οφειλών προς το Δήμο.
Τη μέριμνα για την είσπραξη όλων των εσόδων και των προστίμων που επιβάλλονται από το Δήμο.
Την υπογραφή των αποφάσεων διάθεσης πίστωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις.
Την υπογραφή των πρωτοκόλλων παραλαβής και όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικών με την Οικονομική Υπηρεσία.
Την έκδοση των αδειών παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων.
Την έκδοση πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων και βεβαιώσεων.
Την έκδοση αδειών υπαίθριας διαφήμισης και την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων αυτών.
Τη διαχείριση – αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, την εκμίσθωση και παραχώρηση δημοτικών ακινήτων και κληροδοτημάτων.
Την ευθύνη σύνταξης και υπογραφής συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών κ.α. συμβολαιογραφικών πράξεων.
Την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των προμηθειών του Δήμου και της δημοτικής αποθήκης υλικών.
Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Την έγκριση δαπανών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 203 παρ. 2 του Ν. 4555/2018.
Τον καταλογισμό με πράξη σε αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές σε βάρος των λαβόντων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 Ν. 4354/2015.
Τις αρμοδιότητες ελέγχου, εποπτείας και καταλογισμού των υπολόγων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150 και 152 του Ν. 4270/2014 κατά το μέρος που ανάγονται στον διατάκτη.
Την άσκηση αρμοδιότητας του άρθρου 204 παρ. 2 του Ν. 4555/2018.
και ό,τι επιπλέον προβλέπεται στο άρθρο 16 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Τον κ. Αναστασιάδη Νικόλαο του Ιωάννη, έμμισθο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:
-την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα των Δημοτικών Ενοτήτων Ασσήρου, Βερτίσκου, Καλλινδοίων Κορώνειας, Λαχανά και Σοχού, όπως αυτά περιγράφονται στα άρθρα 20 έως 25 αντίστοιχα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

-την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών

Την κα Κοτσώνη Ελισσάβετ του Αριστείδη, έμμισθη και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Τουρισμού του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 14 (Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού) και 12 (Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού), αντίστοιχα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Τον κ. Προκοπίδη Γεώργιο του Λάζαρου, έμμισθο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα Πολιτικής Προστασίας όπως περιγράφονται στο άρθρο 17 παράγραφος β του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Την κα Σαρίκου Άννα του Θεόφιλου, άμισθη και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 12 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και την αρμοδιότητα του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012 (52 Α’), σχετικά με τη διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Τον κ. Τζανή Μιχαήλ του Βασιλείου, έμμισθο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (εκτός του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας) και της Διεύθυνσης Πολεοδομίας (Υ.ΔΟΜ) του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 17 και στο άρθρο 18, αντίστοιχα, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Β. Ως προς τον κ. Δοϊρανλή Πέτρο του Κωνσταντίνου, άμισθο Αντιδήμαρχο, εξακολουθεί να ισχύει η υπ΄αρ. 83/4054/10-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΚΛΝΩΛΛ-ΦΟΥ) Απόφαση Δημάρχου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, εκτός του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου.

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Γ. Σε όλους τους ανωτέρω Αντιδημάρχους παρέχεται η εξουσιοδότηση για την υπογραφή των γνήσιων φωτοαντιγράφων και για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αϊβαζίδης Χαράλαμπος του Αναστασίου.

ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas