Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2019 11:10

"Ἐν ὄψει ἐκλογῶν" Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός

ΦΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΛΟΓΕΣ ΦΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΛΟΓΕΣ ΦΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Ὁ πολιτισμός, τοὐτέστιν , ἡ ὀργάνωση τοῦ Τρόπου ζωῆς, εἶναι σπουδαία κατάκτηση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά σαφῶς μεταπτωτική. Δηλαδή, εἶναι μέν σημαντικότατο ἐπίτευγμα, ἀλλά ἀτελές και ἐμπαθές. Κατορθώνει και ἀπαλύνει τόν πόνο τῶν δυσκολιῶν και ὀμορφαίνει κάπως τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἀπό μόνος του ὁ πολιτισμός δέν καταφέρνει νά τόν σώσει. Διότι, ἁπλούστατα, βαθιά στο μεδοῦλι του ἐμπεριέχει ὁ ἴδιος τό στοιχεῖο τῆς φθορᾶς και τοῦ θανάτου. Και ὠς φθαρτός καί θνησιγενής πού εἶναι, ἀδυνατεῖ παντελῶς νά προσφέρει τέλεια και ἀθάνατα δωρήματα.

’’Πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον’’.Ἐάν θέλουμε νά μιλᾶμε γιά τελειότητα, τότε, σύμφωνα με τήν Πίστη μας, ὀφείλουμε νά στρέψουμε τίς καρδιές μας προς τον Οὐρανό, στον Ἰησοῦ Χριστό. Ἐκεῖνος εἶναι ἡ Ζωή καί τό Φῶς. Ἐκεῖνος εἶναι ἡ Πηγή παντός ἀγαθοῦ, κάθε τελείου δωρήματος. Ἐκεῖνος εἶναι ἡ Ὁδός. Εἶναι ἡ σαρκωμένη Ἐλπίδα καί Σωτηρία τοῦ Γένους τῶν Ἀνθρώπων. Εἶναι τό τέλειο καί μοναδικό ὑπόδειγμα τῆς ὄντως Ζωῆς.

Μελετῶντας, ἔστω και ἀκροθιγῶς, την ἀργόσυρτη ἱστορική διαδρομή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, διαπιστώνουμε, ὅτι ὁ κυκλικός χαρακτῆρας τῶν γεγονότων καθορίζεται αἰτιολογικῶς ἀποκλειστικά καί μόνον ἀπό τά πάθη του, ἰδιαίτερα ὅταν αὐτά ἐλευθερώνονται και ἀφήνονται ἐντελῶς ἀχαλίνωτα.
Μπροστά στην ἱστορικῶς ἀδιαμφισβήτητη αὐτή πραγματικότητα, πόσο τραγική φαντάζει σήμερα ἡ ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ και ἡ ἀνάθεση κάθε ἐλπίδας μας σέ συστήματα ἐγκεφαλικῆς καθαρά ἐπινόησης, σέ ὑποψήφιους κυβερνῆτες γεμάτους πάθη και ἀδυναμίες!

Τήν φαυλότητα, την ἀναξιοπιστία και τήν διαστροφή πλήθους ἀξιωματούχων πολιτικῶν και ὅχι μόνον, τήν δοκιμάσαμε ὡς λαός ἐπί ἔτη πολλά. Ὁ μισόκαλος στην ἀρχή, μέχρι νά μᾶς βάλει στό χέρι, μᾶς ξεγέλασε με δῶρα φανταχτερά. Μέ καλύτερες ἀμοιβές, με πολυτελῆ αὐτοκίνητα, με ἔγχρωμες τηλεοράσεις, μέ δάνεια γιά διακοπές και ἐξοχικά, μέ πανέξυπνα κινητά κ.ἄ.π. Στήν συνέχεια, σαν εἶδε ὅτι τσιμπήσαμε, ἔβαλε τά μίσθαρνα ὄργανά του, νά μᾶς χορέψουν κυριολεκτικά στό ταψί.Ἡγεσίες παρηκμασμένες, βουτηγμένες μέσα στην ἁμαρτία, ἀνέλαβαν νά ὁδηγήσουν και τόν λαό στον ἴδιο βοῦρκο, στην ἴδια παρακμή.

Ἔγραφε συμβουλευτικά ὁ Μέγας Φώτιος προς τόν νεοφώτιστο ἡγεμόνα τῶν Βουλγάρων Βόγορι-Μιχαήλ: «Ὁ τῶν ἀρχόντων τρόπος νόμος γίνεται τοῖς ὑπό χεῖρα».(*)Πρόσεχε Βόγορι. Τό ἦθος τῶν ἀρχόντων γίνεται νόμος για τον ἁπλό λαό. Πρόσεχε, διότι φαῦλοι ἄρχοντες διαπλάθουν φαύλους πολίτες.

Αὐτό ἀκριβῶς πραγματοποιήθηκε και στην Πατρίδα μας κατά τά τελευταῖα ἰδιαιτέρως χρόνια, και ἔτσι φτάσαμε ἐδῶ πού φτάσαμε: Στίς μίζες, στήν διαπλοκή, στην αἰσχροκέρδεια, στην διάλυση τοῦ θεόσδοτου θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας, στην ἀναγνώριση και ἐπιβράβευση τῆς διαστροφῆς.

Στην ἴδια ἐπιστολή του προς τον Βόγορι, ὀ Μέγας Φώτιος ἔγραφε και το ἑξῆς: «Μέθην και τρυφήν τῶν ἀρχόντων ναυάγιον νόμιζε τῶν ἀρχομένων».
Πρόσεχε Βόγορι, παιδί μου. Τώρα, πού ἔγινες ἡγεμόνας ἑνός ὁλόκληρου λαοῦ, μην πάρουν τά μυαλά σου ἀέρα και το ρίξεις στα φαγοπότια, στήν χλιδή, στόν πλουτισμό και την ἀκολασία. Ἐάν φερθεῖς ἔτσι, τότε και ὁ λαός σου θά κάνει τάἴδια. Πρόσεχε, διότι τό ἀποτέλεσμα θα εἶναι ναυάγιο και καταστροφή.

Ὁ λόγος τοῦ ἁγίου μας Ἱεράρχου, τοῦ Μεγάλου Φωτίου, ὡς πανεπίκαιρος, βρῆκε δυστυχῶς και στήν περίπτωση τοῦ δικοῦ μας λαοῦ, κατά τά τελευταῖα χρόνια, πλήρη ἐφαρμογή. Ὁ λαός μας μιμούμενος τήν ‘’τρυφήν και μέθην’’ μεγάλης μερίδος ἀξιωματούχων του (πολιτικῶν, ἐκκλησιαστικῶν, ἀκαδημαϊκῶνκ.ἄ.), ἀπό την διαπλοκή, τις μίζες και την αἰσχροκέρδεια πέρασε πολύ γρήγορα στήν τρυφηλή ζωή και την ἀκολασία. Πέρασε στην ἐλάσσονα προσπάθεια, προχώρησε στά δάνεια, ἔφτασε στην ὑπερχρέωση καί κατέληξε στό ναυάγιο και τήν καταστροφή.

’’Τά ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος’’. Τό διδαχθήκαμε, το ξέραμε, ἀλλά, δυστυχῶς, παρασυρθέντες ἀπό τις δόλιες ὑποσχέσεις τοῦ ἀλλοτρίου, ὡς λαός, το περιφρονήσαμε και το πληρώσαμε πανάκριβα. Το πληρώσαμε. Το ἐρώτημα, ὅμως, εἶναι: Βάλαμε μυαλό; Ξυπνήσαμε; Μετανοήσαμε; Πήραμε την ἀπόφαση να ἀλλάξουμε ρότα;

Ἀπό την πλευρά τοῦ λαοῦ εἶναι ὁλοφάνερες πρός στιγμήν οἱ ἀδυναμίες του γιά δυναμική συλλογική ἀντίσταση και ταχεῖα ἀνάκαμψη. Ἀδυναμίες, πάντως, σέ μεγάλο βαθμό δικαιολογημένες, διότι τί προϋποθέσεις ἐγρήγορσης μπορεῖ να διαθέτει ἕνας λαός τεχνηέντως ἐκμαυλισμένος, περιφρονημένος, παρατημένος και ἀκατήχητος ἐπί ἔτη πολλά;

Ἐντούτοις, τά τελευταῖα γεγονότα μιᾶς ὅλο και αὐξανόμενης λαϊκῆς ἀντίδρασης ἀπέναντι σέ μειοδοτικές συμπεριφορές τόσο τῆς πολιτικῆς ὅσο και τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἡγεσίας, φανερώνουν ὅτι μεγάλη μερίδα τοῦ λαοῦ ἀρχίζει και ξυπνᾶ. Φαινόμενο ἀδιαμφισβητήτως παρήγορο, ἀλλά ἀκόμα ἀσθενές, ἀδιοργάνωτο και ἀδύναμο. Ἀνίκανο προς ὥρας νά μετατρέψει μια σπίθα παραχωμένη σέ φλόγα δυνατή. Φλόγα, πού θά κάψει κάθε σάπιο, πού θά φωτίσει τίς ναρκωμένες συνειδήσεις μας και θά ξαναζεστάνει τίς καρδιές μας για ἀγῶνες ὑπέρ τοῦ Ὡραίου, τοῦ Δικαίου και τοῦ Ἀληθινοῦ.

Πόσο πιο εὔκολα θα γίνονταν τά πράγματα σήμερα στην πολύπαθη Πατρίδα μας, ἐάν ἀπό την πλευρά τους οἱ ἐπίδοξοι αὐριανοί πολιτικοί και ἄλλοι ἡγέτες εἶχαν το φιλότιμο νά συμμεριστοῦν και να ὑπακούσουν σέ μια τελευταία πατρική παραίνεση τοῦ ΜεγάλουΦωτίου, πού λέει: «Ὅσῳδέ τις προέχει τῇ ἀρχῇ, τοσούτῳ χρεωστεῖ πρωτεύειν και τῇ ἀρετῇ». Με ἁπλά λόγια, ὅσο πιό μεγάλη ἐξουσία ἀποκτᾶ κάποιος, τόσο πιο πολύ ὀφείλει να διακρίνεται και στην ἀρετή.

3.3.2019

(*) Ἡ παραινετική, προς τον ἄρχοντα τῶν Βουλγάρων Βόγορι-Μιχαήλ, ἐπιστολή τοῦ Μεγάλου Φωτίου περιέχεται στό βιβλίο ὑπό τον τίτλο ''Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως - Ο ΗΓΕΜΩΝ'', τῶν ἐκδόσεων ‘’ΑΡΜΟΣ’’.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas