Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2018 15:35

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 9/10 - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 24η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 09η του μηνός Οκτωβρίου, έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λαγκαδά
-Έγκριση της υπ’ αριθ. 56/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) που αφορά «Έγκριση της έκθεσης των Ορκωτών ελεγκτών για το οικονομικό έτος 2014»
-Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 336/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
-Δωρεάν παραχώρηση χρήσης, αίθουσας του δημοτικού καταστήματος Δ.Ε. Κορώνειας στον Αθλητικό Σύλλογο «Δύναμη Κορώνειας»
-Ίδρυση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Λαγκαδά και έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του.
-Αναμόρφωση (20η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018
-Κατηγοριοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λαγκαδά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54Α του Ν. 2795/1999
-Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων Δ.Ε. Σοχού Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» (Αριθμ. Μελ. 14/2016, Αριθμ. Έργου 5/2017)
-Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων Δ.Ε. Ασσήρου, Βερτίσκου & Λαχανά Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» (Αριθμ. Μελ. 12/2016, Αριθμ. Έργου 6/2017)
-Επιστροφή χρημάτων της εισφοράς σε χρήμα στην ιδιοκτήτρια της ιδιοκτησίας αρ. 0502031 στην 93 Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης σχεδίου Λαγκαδά
-Συγκρότηση: «Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών», «Επιτροπής παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών» και «Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών»
-Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Νέων Καλινδοίων, Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά
-Κατανομή ποσού 26.775,16 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η., κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
-Κατανομή ποσού 134.527,90 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας -Εκπαίδευσης, 3η δόση 2018, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 19214)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 19215)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 19219)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 19222)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 19224)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 19226)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 19514)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 19515)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 19516)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 19518)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 19578)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 19579)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 22417)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 22419)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 22424)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 22478)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 22493)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 22496)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 22497)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 23191)
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 23282)
-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2268/700/2009 δανειακής σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς, ως προς τη χρονική διάρκεια
-Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2619/14/10-04-2014 απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4,996 MWp της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 48, 49, 50, 52, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 και 75 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια αγροκτήματος Μεσοκώμου, της Τ.Κ. Νέων Καλινδοίων, Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά
-Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού περί τροποποίησης (μελέτης Περιβάλλοντος για την τροποποίηση) της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου «Χώρος Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) στη θέση Κλέφτικα-Ερυθρά Καμέλη του Δήμου Λαγκαδά στο βόρειο τμήμα του Νομού Θεσσαλονίκης» του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
-Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημότη-κατοίκου του Δήμου Λαγκαδά
-Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιο εμπόριο)
-Αναμόρφωση (21η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018
-Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα
-Επιχορήγηση του Γυμναστικού Συλλόγου Λαγκαδά για διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης
-Αντικατάσταση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά» (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), λόγω παραίτησης
-Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης
-Αντικατάσταση αναπληρωματικού του Δ.Σ. της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., λόγω παραίτησης
-Υλοτομία συστάδων 3θ και 4α του δημοτικού δάσους Κρυονερίου και διάθεση των υλοτομημένων προϊόντων
-Εκλογή ενός αναπληρωματικού μέλους (της πλειοψηφίας) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas