Ὁ πολιτισμός, τοὐτέστιν , ἡ ὀργάνωση τοῦ Τρόπου ζωῆς, εἶναι σπουδαία κατάκτηση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά σαφῶς μεταπτωτική. Δηλαδή, εἶναι μέν σημαντικότατο ἐπίτευγμα, ἀλλά ἀτελές και ἐμπαθές. Κατορθώνει και ἀπαλύνει τόν πόνο τῶν δυσκολιῶν και ὀμορφαίνει κάπως τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἀπό μόνος του ὁ πολιτισμός δέν καταφέρνει νά τόν σώσει. Διότι, ἁπλούστατα, βαθιά στο μεδοῦλι του ἐμπεριέχει ὁ ἴδιος τό στοιχεῖο τῆς φθορᾶς και τοῦ θανάτου. Και ὠς φθαρτός καί θνησιγενής πού εἶναι, ἀδυνατεῖ παντελῶς νά προσφέρει τέλεια και ἀθάνατα δωρήματα.

’’Πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον’’.Ἐάν θέλουμε νά μιλᾶμε γιά τελειότητα, τότε, σύμφωνα με τήν Πίστη μας, ὀφείλουμε νά στρέψουμε τίς καρδιές μας προς τον Οὐρανό, στον Ἰησοῦ Χριστό. Ἐκεῖνος εἶναι ἡ Ζωή καί τό Φῶς. Ἐκεῖνος εἶναι ἡ Πηγή παντός ἀγαθοῦ, κάθε τελείου δωρήματος. Ἐκεῖνος εἶναι ἡ Ὁδός. Εἶναι ἡ σαρκωμένη Ἐλπίδα καί Σωτηρία τοῦ Γένους τῶν Ἀνθρώπων. Εἶναι τό τέλειο καί μοναδικό ὑπόδειγμα τῆς ὄντως Ζωῆς.

Μελετῶντας, ἔστω και ἀκροθιγῶς, την ἀργόσυρτη ἱστορική διαδρομή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, διαπιστώνουμε, ὅτι ὁ κυκλικός χαρακτῆρας τῶν γεγονότων καθορίζεται αἰτιολογικῶς ἀποκλειστικά καί μόνον ἀπό τά πάθη του, ἰδιαίτερα ὅταν αὐτά ἐλευθερώνονται και ἀφήνονται ἐντελῶς ἀχαλίνωτα.
Μπροστά στην ἱστορικῶς ἀδιαμφισβήτητη αὐτή πραγματικότητα, πόσο τραγική φαντάζει σήμερα ἡ ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ και ἡ ἀνάθεση κάθε ἐλπίδας μας σέ συστήματα ἐγκεφαλικῆς καθαρά ἐπινόησης, σέ ὑποψήφιους κυβερνῆτες γεμάτους πάθη και ἀδυναμίες!

Τήν φαυλότητα, την ἀναξιοπιστία και τήν διαστροφή πλήθους ἀξιωματούχων πολιτικῶν και ὅχι μόνον, τήν δοκιμάσαμε ὡς λαός ἐπί ἔτη πολλά. Ὁ μισόκαλος στην ἀρχή, μέχρι νά μᾶς βάλει στό χέρι, μᾶς ξεγέλασε με δῶρα φανταχτερά. Μέ καλύτερες ἀμοιβές, με πολυτελῆ αὐτοκίνητα, με ἔγχρωμες τηλεοράσεις, μέ δάνεια γιά διακοπές και ἐξοχικά, μέ πανέξυπνα κινητά κ.ἄ.π. Στήν συνέχεια, σαν εἶδε ὅτι τσιμπήσαμε, ἔβαλε τά μίσθαρνα ὄργανά του, νά μᾶς χορέψουν κυριολεκτικά στό ταψί.Ἡγεσίες παρηκμασμένες, βουτηγμένες μέσα στην ἁμαρτία, ἀνέλαβαν νά ὁδηγήσουν και τόν λαό στον ἴδιο βοῦρκο, στην ἴδια παρακμή.

Ἔγραφε συμβουλευτικά ὁ Μέγας Φώτιος προς τόν νεοφώτιστο ἡγεμόνα τῶν Βουλγάρων Βόγορι-Μιχαήλ: «Ὁ τῶν ἀρχόντων τρόπος νόμος γίνεται τοῖς ὑπό χεῖρα».(*)Πρόσεχε Βόγορι. Τό ἦθος τῶν ἀρχόντων γίνεται νόμος για τον ἁπλό λαό. Πρόσεχε, διότι φαῦλοι ἄρχοντες διαπλάθουν φαύλους πολίτες.

Αὐτό ἀκριβῶς πραγματοποιήθηκε και στην Πατρίδα μας κατά τά τελευταῖα ἰδιαιτέρως χρόνια, και ἔτσι φτάσαμε ἐδῶ πού φτάσαμε: Στίς μίζες, στήν διαπλοκή, στην αἰσχροκέρδεια, στην διάλυση τοῦ θεόσδοτου θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας, στην ἀναγνώριση και ἐπιβράβευση τῆς διαστροφῆς.

Στην ἴδια ἐπιστολή του προς τον Βόγορι, ὀ Μέγας Φώτιος ἔγραφε και το ἑξῆς: «Μέθην και τρυφήν τῶν ἀρχόντων ναυάγιον νόμιζε τῶν ἀρχομένων».
Πρόσεχε Βόγορι, παιδί μου. Τώρα, πού ἔγινες ἡγεμόνας ἑνός ὁλόκληρου λαοῦ, μην πάρουν τά μυαλά σου ἀέρα και το ρίξεις στα φαγοπότια, στήν χλιδή, στόν πλουτισμό και την ἀκολασία. Ἐάν φερθεῖς ἔτσι, τότε και ὁ λαός σου θά κάνει τάἴδια. Πρόσεχε, διότι τό ἀποτέλεσμα θα εἶναι ναυάγιο και καταστροφή.

Ὁ λόγος τοῦ ἁγίου μας Ἱεράρχου, τοῦ Μεγάλου Φωτίου, ὡς πανεπίκαιρος, βρῆκε δυστυχῶς και στήν περίπτωση τοῦ δικοῦ μας λαοῦ, κατά τά τελευταῖα χρόνια, πλήρη ἐφαρμογή. Ὁ λαός μας μιμούμενος τήν ‘’τρυφήν και μέθην’’ μεγάλης μερίδος ἀξιωματούχων του (πολιτικῶν, ἐκκλησιαστικῶν, ἀκαδημαϊκῶνκ.ἄ.), ἀπό την διαπλοκή, τις μίζες και την αἰσχροκέρδεια πέρασε πολύ γρήγορα στήν τρυφηλή ζωή και την ἀκολασία. Πέρασε στην ἐλάσσονα προσπάθεια, προχώρησε στά δάνεια, ἔφτασε στην ὑπερχρέωση καί κατέληξε στό ναυάγιο και τήν καταστροφή.

’’Τά ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος’’. Τό διδαχθήκαμε, το ξέραμε, ἀλλά, δυστυχῶς, παρασυρθέντες ἀπό τις δόλιες ὑποσχέσεις τοῦ ἀλλοτρίου, ὡς λαός, το περιφρονήσαμε και το πληρώσαμε πανάκριβα. Το πληρώσαμε. Το ἐρώτημα, ὅμως, εἶναι: Βάλαμε μυαλό; Ξυπνήσαμε; Μετανοήσαμε; Πήραμε την ἀπόφαση να ἀλλάξουμε ρότα;

Ἀπό την πλευρά τοῦ λαοῦ εἶναι ὁλοφάνερες πρός στιγμήν οἱ ἀδυναμίες του γιά δυναμική συλλογική ἀντίσταση και ταχεῖα ἀνάκαμψη. Ἀδυναμίες, πάντως, σέ μεγάλο βαθμό δικαιολογημένες, διότι τί προϋποθέσεις ἐγρήγορσης μπορεῖ να διαθέτει ἕνας λαός τεχνηέντως ἐκμαυλισμένος, περιφρονημένος, παρατημένος και ἀκατήχητος ἐπί ἔτη πολλά;

Ἐντούτοις, τά τελευταῖα γεγονότα μιᾶς ὅλο και αὐξανόμενης λαϊκῆς ἀντίδρασης ἀπέναντι σέ μειοδοτικές συμπεριφορές τόσο τῆς πολιτικῆς ὅσο και τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ἡγεσίας, φανερώνουν ὅτι μεγάλη μερίδα τοῦ λαοῦ ἀρχίζει και ξυπνᾶ. Φαινόμενο ἀδιαμφισβητήτως παρήγορο, ἀλλά ἀκόμα ἀσθενές, ἀδιοργάνωτο και ἀδύναμο. Ἀνίκανο προς ὥρας νά μετατρέψει μια σπίθα παραχωμένη σέ φλόγα δυνατή. Φλόγα, πού θά κάψει κάθε σάπιο, πού θά φωτίσει τίς ναρκωμένες συνειδήσεις μας και θά ξαναζεστάνει τίς καρδιές μας για ἀγῶνες ὑπέρ τοῦ Ὡραίου, τοῦ Δικαίου και τοῦ Ἀληθινοῦ.

Πόσο πιο εὔκολα θα γίνονταν τά πράγματα σήμερα στην πολύπαθη Πατρίδα μας, ἐάν ἀπό την πλευρά τους οἱ ἐπίδοξοι αὐριανοί πολιτικοί και ἄλλοι ἡγέτες εἶχαν το φιλότιμο νά συμμεριστοῦν και να ὑπακούσουν σέ μια τελευταία πατρική παραίνεση τοῦ ΜεγάλουΦωτίου, πού λέει: «Ὅσῳδέ τις προέχει τῇ ἀρχῇ, τοσούτῳ χρεωστεῖ πρωτεύειν και τῇ ἀρετῇ». Με ἁπλά λόγια, ὅσο πιό μεγάλη ἐξουσία ἀποκτᾶ κάποιος, τόσο πιο πολύ ὀφείλει να διακρίνεται και στην ἀρετή.

3.3.2019

(*) Ἡ παραινετική, προς τον ἄρχοντα τῶν Βουλγάρων Βόγορι-Μιχαήλ, ἐπιστολή τοῦ Μεγάλου Φωτίου περιέχεται στό βιβλίο ὑπό τον τίτλο ''Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως - Ο ΗΓΕΜΩΝ'', τῶν ἐκδόσεων ‘’ΑΡΜΟΣ’’.

Μέσα σε κλίμα χαράς και σε ένα χώρο πλημυρισμένο από παιδικές φωνές και χαμόγελα, πραγματοποιήθηκε υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννου, ο Αγιασμός των Εγκαινίων του «Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» Λαγκαδά, το οποίο ευρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Μπαρέτη στον Λαγκαδά.

Ο καινούργιος αυτός χώρος ο οποίος είναι ο 1ος που λειτουργεί στη Βόρειο Ελλάδα και γενικότερα ο 2ος σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, εκτείνεται σε ένα χώρο 32 στρεμμάτων, είναι αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στα παιδιά και σε όσους αγαπούν το περιβάλλον, και έχει ως σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση μικρών και μεγάλων, καθώς επίσης και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία της ανακύκλωσης.

Μετά το πέρας της Τελετής του Αγιασμού, ο Σεβασμιώτατος μετέφερε τις Ευχές και την Ευλογία της Αγίας μας Εκκλησίας, υπογραμμίζοντας ότι η ανακύκλωση συμβάλλει μέσα στο έργο της δημιουργίας του Θεού, ενώ παράλληλα συνεχάρη όλους τους συντελεστές της προσπάθειας αυτής.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Διοικητού Συμβουλίου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης κ. Παύλος Ραβάνης, παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας του Πάρκου καθώς και τα οφέλη που παρέχει στον περιβάλλον, ενώ ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Ιωάννης Καραγιάννης σημείωσε ότι πρόκειται για περιβαλλοντικό πάρκο πλήρως εναρμονισμένο με την σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα, το οποίο και θα συμβάλλει σε ένα καθαρότερο περιβάλλον και σε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, ενώ παράλληλα εξέφρασε ευχαριστίες προς το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» και τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» για την άψογη συνεργασία της οποίας τα αποτελέσματα τα βλέπουμε και σήμερα αλλά και στο μέλλον, μέσα από την εξέλιξη του έργου.

Στον χαιρετισμό που απεύθυνε ο εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας, σημείωσε ότι «η οικολογία είναι άμεσα συνυφασμένη με τη δράση της Εκκλησίας, καθώς ο σεβασμός σε όλα τα πλάσματα του Θεού και ο σεβασμός στο περιβάλλον που ζούμε, είναι απαραίτητα στοιχεία για την σωστή διαβίωση των ανθρώπων και των έμβιων όντων».

»Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σκέψης η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «Αποστολή», σε συνεργασία με τον Εθνικό Φορέα «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», έχει ξεκινήσει μία συνεργασία όπου στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών και των πολιτών πάνω στα θέματα της ανακύκλωσης και της οικολογίας, ώστε μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος να μην κινδυνεύει η δικής μας παρουσία σε αυτό».

Ακολούθως ο κ. Δήμτσας, ευχήθηκε αυτή η προσπάθεια να ξεκινήσει και άλλες περιοχές στην Ελλάδα, ενώ παρουσίασε και τον τίτλο της συνεργασίας αυτής, ο οποίος και είναι «ΑΠΟΣΤΟΛΗ: «Άνθρωπος και Περιβάλλον».

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, αναφέρθηκε στην δημιουργία του χώρου αυτού, σημειώνοντας τα οφέλη που έχει γενικότερα για ολόκληρη την Μακεδονία της οποίας την Περιφέρεια την χαρακτήρισε ως την πιο «Πράσινη Περιφέρεια» της Ελλάδος, ενώ ο Διευθυντής επί τιμή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Περιβάλλοντος κ. Γεώργιος Κρεμλής, υπογράμμισε την σημασία της ανακύκλωσης στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης των εγκαινίων ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Ιωάννης Καραγιάννης και ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλογικού Συστήματος «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» κ. Παύλος Ραβάνης, απένειμαν συμβολικά, μέσου του εκπροσώπου του κ. Κωνσταντίνου Δήμτσα, εις τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο μια επίχρυση ελιά, μεταφέροντας μήνυμα προς όλους για τη σημασία της ανακύκλωσης και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Ακολούθησε η βράβευση των μαθητών του Πειραματικού Λυκείου Αγίων Αναργύρων Αθηνών και του 1ου Γενικού Λυκείου Νέας Σμύρνης Αθηνών, οι οποίοι και πρώτευασαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανακύκλωσης, ενώ από την τηλεόραση αναμεταδόθηκε και επίκαιρο μήνυμα του Διεθνούς Έλληνα Αθλητή της Καλαθόσφαιρας, Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος και είναι «Πρεσβευτής Ανακύκλωσης» της χώρας μας.

Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε, ενημέρωση του τρόπου λειτουργίας των μηχανημάτων καθώς επίσης και ξενάγηση στους χώρους του «Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης», όπου και παρουσιάσθηκαν ένα μέρος από τις ποικίλες δραστηριότητες που μπορούν να αναπτύξουν τα παιδιά και οι νέοι κατά την διάρκεια της παραμονής τους.

ordodoxianewsagency.gr

Δεν θα παρευρεθούν στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του πρώτου Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, στο Λαγκαδά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Προεδρεία της Δημοκρατίας, η ακύρωση της παρουσίας του κ. Παυλόπουλου, οφείλεται στην αναβολή της επίσκεψης του Αρχιεπισκόπου, Ιερώνυμου για λόγους υγείας.

Τα εγκαίνια θα γίνουν κανονικά, η ακριβής ώρα δεν έχει ανακοινωθεί αλλά το πάρκο θα είναι ανοιχτό όλη την ήμέρα με εορταστικό πρόγραμμα

Επαναλαμβάνεται την Δευτέρα 4 Μαρτίου στις 17:00 η προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά η οποία δεν έγινε λόγω έλλειψης απαρτίας.

-Άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. 2/6748/ΔΛΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ 104/2019 τ. Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29.001/14-11-2018 σύμβασης για την προμήθεια «Τεσσάρων απορριμματοφόρων φορτηγών για τις ανάγκες καθαριότητας του Δήμου Λαγκαδά», ως προς τη χρονική της διάρκεια.
-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9.723/27-03-2017 σύμβασης για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσίας χρήσης κινητής τηλεφωνίας του Γενικού Γραμματέα του Δήμου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου», ως προς τη χρονική της διάρκεια.
-Ορισμός πενταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαγκαδά.
-Διάλυση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 33.311/27-12-2018 σύμβασης «Παροχής υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και έκδοσης φύλλου ελέγχου καυσαερίων μονάδων θέρμανσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Λαγκαδά», λόγω ανωτέρας βίας.
-Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29.689/20-11-2018 ένστασης της Εταιρείας ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε., αναδόχου του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά» κατά του από 18-10-2018 σχεδίου του 1ου Α.Π.Ε. και του σχεδίου του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..
-Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, λόγω παραίτησης.
-Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) που αφορά την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.Λ..
-Έγκριση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), οικονομικού έτους 2019.
-Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Δ’ τριμήνου, έτους 2018.
-Χαρακτηρισμός Κ.Α. εξόδων του Προϋπολογισμού ως δεικτικών για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ), για το έτος 2019.
-Επιστροφή ποσού από επιβολή τέλους ταφής.
-Διαγραφή τελών και δικαιωμάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
-Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά (Α.Μ. 6/2016, Α.Ε. 2/2017».
-Ορισμός δύο αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.).
-Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.
-Ορισμός αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά.
-Ορισμός ενός αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., λόγω παραίτησης.
-Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.).
-Αντικατάσταση τακτικών μελών του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά», λόγω παραίτησης.
-Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά», λόγω παραίτησης.
-Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου που αφορά τη διαδικασία τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων και ενσιρωμάτων και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου της εταιρείας «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΧΟΥ Ο.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στο υπ’ αριθμ. 8026 αγροτεμάχιο της εκτός σχεδίου περιοχής του αγροκτήματος Σοχού, του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2019 12:15

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2019 ΣΤΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Αποκριάτικες εκδηλώσεις για 4η συνεχή χρονιά και μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση στην πόλη του Λαγκαδά. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με συνδιοργάνωση του Συλλόγου Επαγγελματιών Λαγκαδά και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίοκης
Σάββατο 9 Μαρτίου : Απογευματινή μαθητική παρέλαση και παιδικό πάρτι στην κεντρική πλατεία
Κυριακή 10 Μαρτίου : Απογευματινή αποκριάτικη παρέλαση με άρματα και πεζοπόρα τμήματα

 

Δείτε παρακάτω τις διημερεύσεις διανυκτερευσεις των φαρμακείων στον Λαγκαδα για τον Μάρτιο 2019 όπως τις ανάρτησε το φαρμακείο της Δήμητρας Μιχαήλ

 

Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχτηκαν οι αποδιδόμενες κατηγορίες για υπεξαίρεση 28 εκατ. ευρώ απαλλάσσοντας τους 29 κατηγορούμενους.

Αθώοι κρίθηκαν σήμερα από το Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης οι 29 κατηγορούμενοι (μοναχοί – λαϊκοί) για την υπόθεση υπεξαίρεσης 28 εκατομμυρίων ευρώ από το γυναικείο ησυχαστήριο «Η Ανάστασις του Χριστού - Εμμαούς» που βρίσκεται στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, μετά από μία ενδελεχή και πολυήμερη ακροαματική διαδικασία, στη διάρκεια της οποίας εξετάστηκαν πολλοί μάρτυρες το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχτηκαν οι αποδιδόμενες κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και ομόφωνα απάλλαξε τους κατηγορουμένους. Ομοίως αθωωτική ήταν και η πρόταση της Εισαγγελέως.

Το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι ιδιώτες πείστηκαν να αγοράσουν εκτάσεις ιδιοκτησίας του ησυχαστηρίου λαμβάνοντας παχυλές χρηματοδοτήσεις για αγοραπωλησίες ακινήτων χαμηλής αντικειμενικής αξίας μεταξύ του μοναστηριού και των ιδιωτών. Η σύναψη των δανείων επιτυγχάνονταν με την εκτίμηση του ακινήτου σε αξία πολλαπλάσια της πραγματικής, ενώ εμπλεκόμενος εκτιμητής της τράπεζας απεβίωσε και έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη εις βάρος του.

Κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης, κάποιοι από τους δανειολήπτες δήλωσαν παραπλανημένοι, καθώς υποστήριξαν ότι προσφέρθηκαν να συνάψουν δανειακές συμβάσεις για να βοηθήσουν οικονομικά στην ανέγερση ιδρύματος απόρων, λαμβάνοντας τη διαβεβαίωση ότι το μοναστήρι θα αναλάμβανε την αποπληρωμή των δόσεων.

www.voria.gr

Ισχυρή αστυνομική δύναμη και έκτακτα μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αναμένεται να λάβει η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης την ημέρα των εγκαινίων του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ανακύκλωσης.

Την ημέρα των εγκαινίων τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να είναι δρακόντεια, προκειμένου να αποφευχθούν επεισόδια και αποδοκιμασίες εντός του χώρου του Πάρκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακροδεξιές ομάδες αλλά και απλοί πολίτες συντονίζουν τις ενέργειες τους και αναμένεται να δώσουν το παρών προκειμένου να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τη Μακεδονία και να αποδοκιμάσουν τόσο τον κ. Παυλόπουλο όσο και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Β’. Ηδη φειγβολαν έχουν διανεμηθεί στη Θεσσαλονίκη, που προτρέπουν τον κόσμο να έρθει με σημαίες στην είσοδο του πρώην στρατοπέδου Μπαρέτη αναφέροντας παράλληλα πως «είστε ανεπιθύμητοι, εξοντώνετε το έθνος με την υποκρισία σας».

Η ηγεσία της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη έχοντας λάβει υπ' όψη τα όσα συνέβησαν σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλει να επαναληφθούν σκηνικά όπως αυτά της Πτολεμαΐδας, καθώς το μένος ορισμένων ομάδων για τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι μεγάλο και μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα επεισόδια.

Αξίζει να σημειωθεί πως θα ληφθούν και μέτρα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς κανένα όχημα πλην αυτών που φέρουν ειδική άδεια δεν θα μπορέσει να κινηθεί μπροστά από το χώρο του Πάρκου. Όλα τα οχήματα που κινούνται προς Λαγκαδά θα διοχετεύονται είτε από την έξοδο Περιβολακίου είτε από το στρατόπεδο της Μοίρας Πυραύλων μέσω Ηρακλείου στην πόλη του Λαγκαδά. Το ίδιο θα ισχύσει και για όσους επιχειρούν να φύγουν από Λαγκαδά προς Θεσσαλονίκη.

Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός πως ο Προκόπης Παυλόπουλος διατηρεί την ιδιότητα του επίτιμου δημότη Λαγκαδά, την οποία και είχε λάβει το 2016 από τον δήμαρχο Γιάννη Καραγιάννη στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τα Ελευθέρια της πόλης.

Μόνο με άδεια

Η είσοδος στο χώρο του Πάρκου την ημέρα των εγκαινίων θα επιτρέπεται μόνο σε έχουν προμηθευτεί την πρόσκληση των εγκαινίων και το όνομα τους είναι δηλωμένο στη λίστα καλεσμένων. Κανείς άλλος δεν θα μπορεί όχι μόνο να εισέλθει, αλλά και να πλησιάσει σε ακτίνα τουλάχιστον 100 μέτρων, αφού θα υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία υπό το φόβο των επεισοδίων. Εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ιερώνυμο Β’, στην εκδήλωση αναμένονται να παρευρεθούν υπουργοί και κυβερνητικοί παράγοντες, βουλευτές Β’ και Α’ Θεσσαλονίκης, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

Δυσαρέσκεια από συλλόγους

Την έντονη δυσαρέσκεια τους με δηλώσεις τους στο lagadas.net καταθέτουν σύλλογοι του δήμου Λαγκαδά, που συνεχίζουν τον αγώνα τους για την ακύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών.

Η πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Πολυδενδρίου Λαγκαδά Πελαγία Χρυσανθοπούλου δήλωσε σχετικά: «Εκπλαγήκαμε δυσάρεστα με την είδηση ότι ο κ. Παυλόπουλος θα εγκαινιάσει το Περιβαλλοντολογικό Πάρκο, που ομολογουμένως είναι ένα πολύ μεγάλο έργο που ξεπερνά το όρια του Δήμου μας. Εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια μας να παραβρεθεί στην έδρα του Δήμου μας που είναι γεμάτη με προτομές και μνημεία Μακεδονομάχων, ο κ. Παυλόπουλος ο οποίος αδιαφόρησε για το 80% της θέλησης του Ελληνικού Λαού βάζοντας την τελική υπογραφή-ταφόπλακα στην μια και μοναδική Μακεδονία. Η θέση του Συλλόγου μας και της Τοπικής Κοινότητάς μας έχει ξεκαθαριστεί από το 2018, είναι ανεπιθύμητος όποιος ψήφισε, στήριξε ή στηρίζει με πράξεις και λόγια την επαίσχυντη συμφωνία των Πρεσπών. Ως εκ τούτου και ο κ. Παυλόπουλος καθίσταται και αυτός αυτομάτως ανεπιθύμητος. Να ξεκαθαρίσουμε ότι τιμούμε και σεβόμαστε βαθύτατα τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Δήλωση για το θέμα έκανε και η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυδενδρίου - Ασκού «Ο ΦΑΡΟΣ» Ευρώπης Χρυσίδου: «Το Σάββατο εγκαινιάζεται το πρώτο στην Ελλάδα, περιβαλλοντικό πάρκο ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυδενδρίου - Ασκού "Ο ΦΑΡΟΣ" στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες. Είναι θετικό για εμάς το γεγονός οτι ένα πρώην στρατόπεδο γίνεται πρότυπος πολυχώρος ανακύκλωσης. Παρόλα αυτά παραμένουμε σταθεροί στις απόψεις μας και θεωρούμε ανεπιθύμητους όλους όσους με τη στάση τους στήριξαν τη Συμφωνία των Πρεσπών η οποία είναι εθνικά επιζήμια. Δυστυχώς ο κ. Παυλόπουλος είναι ένας από αυτούς».

Έντονη ήταν και η δήλωση του προέδρου του Ποντιακού Συλλόγου Κολχικού «Αγιος Ευγένιος Τραπεζούντας» Ευστάθιου Πιπερίδη: «Λέμε Ναι στο περιβαλλοντικό πάρκο ανακύκλωσης, αλλά Όχι στα εγκαίνια του από το συγκεκριμένο άτομο, δεδομένου μάλιστα, ότι ο χώρος που φιλοξενεί το πάρκο, κατά τραγική ειρωνεία, φέρει το όνομα του ήρωα Μακεδονομάχου Σταυρού Μπαρέτη. Η στάση μας σε αυτή την ενέργεια θα είναι η πλήρης απαξίωση και η μη συμμετοχή μας στα εγκαίνια αυτού του τόσο σημαντικού πάρκου».

lagadas.net

Η μετανάστευση ειδών άγριας πανίδας έχει αρχίσει και καθημερινά παρατηρείται να καταφθάνουν στην Ελλάδα ξεκινώντας από τα νότια, τα πρώτα είδη.

Ταυτόχρονα αρχίζει και η αναπαραγωγική περίοδος για αυτά που είναι μόνιμα στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου λιμνών Κορώνειας Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών, αλλά και στις περιοχές ΝATURA που είναι στην αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας Βόλβης Χαλκιδικής.

Με ανυπομονησία περιμένουμε να δούμε τα πρώτα χελιδόνια, τους πελαργούς, τους ερωδιούς, τους αετούς και τα γεράκια, ακόμα και τα μικρόπουλα, που θα έρθουν διανύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα για να φιλοξενηθούν στην περιοχή μας για την αναπαραγωγή τους!

Ήδη οι πρώτοι γκρίζοι ερωδιοί (Σταχτοτσικνιάδες) άρχισαν να διορθώνουν τις φωλιές τους στα Αιωνόβια Πλατάνια Σχολαρίου.

Οι κορμοράνοι και οι λαγγόνες ξεκίνησαν να συμμαζεύουν κι αυτοί τις φωλιές στις αποικίες τους.

Οι γερακίνες άρχιζαν να κάνουν παιχνίδια ζευγαρώματος στον αέρα και με λίγη υπομονή ίσως δούμε και κάποιο Χρυσαετό στα ορεινά να εποπτεύει την επικράτεια του!
Περιμένοντας και τα άλλα είδη να εμφανιστούν είναι σημαντικό να είμαστε όσο πιο διακριτικοί γίνεται, αφήνοντας χώρο στη φύση να αναπαραχθεί για να μας χαρίσει απλόχερα όλα τα αγαθά της!

Ενημερώστε μας για τα μεταναστευτικά είδη που θα δείτε στην περιοχή σας, στη γειτονιά σας, στο χωράφι σας!

Λίλα Κάρτα
Γραφείο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος

Μία πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία θα πραγματοποιηθεί στο Καρτεραί με πρωτοβουλία του προέδρου και του εκλησιαστικού συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καρτεραί, με θέμα "Νηστεία και Καρδιολογία"

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas