Στίς 23 Μαΐου ἑορτάζεται ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν καί Ὁμολογητοῦ Μιχαήλ, ἐπισκόπου Συνάδων.
Γράφει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στό συναξάρι: Οὗτος ὁ ἀγγελώνυμος Μιχαήλ ... ἠφάνισεν τήν βλάσφημον αἵρεσιν τῶν εἰκονομάχων καί ἔφραξε τά ἄθεα αὐτῶν στόματα...Ὅθεν Λέων (αὐτοκράτορας) ὁ θηριώνυμος δέν ὑπέφερε τό ρεῦμα τῆς ἱερᾶς γλώσσης τοῦ ἁγίου, διότι παρασταθείς ἔμπροσθεντοῦ βήματος αὐτοῦ ὁ μακάριος οὗτος, οὔτε ἀπό τούς φοβερισμούς του ἐδηλίασεν, οὔτε ἀπό τάς κολακείας του ἐμαλακώθη, ἀλλά μέ ἐλευθέραν καί ἀνδρείαν φωνήν ἐξεβόησε λέγων: ’’Τήν ἄχραντον εἰκόνα εὐσεβῶς σέβομαι καί προσκυνῶ τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς θείας αὐτοῦ μητρός, τό δέ δόγμα σου καί τόν ὁρισμόν πτύω καί ὡς οὐδέν λογίζομαι’’.
Ταῦτα ἀκούσας ὁ βασιλεύς ... ἀνάψας ὑπό θυμοῦ κατεδίκασε τόν ἅγιον εἰς μακράν ἐξορίαν.

Ἔφραξεν ὁ Ὅσιος Μιχαήλ τά ἄθεα στόματα τῶν εἰκονομάχων.Ἀθέους ὀνομάζει τούς εἰκονομάχους ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης.
Σήμερα τούς εἰκονομάχους (παπικούς καί προτεστάντες) τούς ὀνομάζουμε ’’ἀδελφές ἐκκλησίες’’! Γίναμε ἕνα μαζί τους. Ἕνα μέ τήν ἀθεΐα! Νά, τί εἶναι ἡ παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ.

Ὁ Ὅσιος πατήρ ἡμῶν καί ὁμολογητής Μιχαήλ οὔτε ἀπό τίς ἀπειλές τοῦ εἰκονομάχου αὐτοκράτορα πτοήθηκε οὔτε καί ἀπό τίς κολακεῖες του κάμφθηκε.
Σήμερα, ὅμως, τί γίνεται;
Σήμερα, μπροστά στίς άπειλές καί τούς φοβερισμούς αἱρετιζόντων ἐκκλησιαστικῶν ἀξιωματούχων, οἱ μέν μοναχοί κλείνουν τά στόματά τους, κάνοντας τάχα ὑπακοή, οἱδέ λαϊκοί, κατατρομαγμένοι καί ἀποροῦντες, ὑποκλίνονται.
Σήμερα, μπροστά στίς κολακεῖες τῶν οἰκουμενιστῶν προκαθημένων οἱμέν μοναχοί, γιά νά σώσουν τά μοναστήρια τους (!),συμβιβάζονται καί ἀναβάλλουν τήν ὁμολογία τους, οἱδέ λαϊκοί, ὡς τεχνιέντως ἀκατήχητοι, πείθονται καί σιωποῦν.

Ὁ Ἅγιος καί ὁμολογητής Μιχαήλ ἀπάντησε στόν θηριώδη αἱρετικό αὐτοκράτορα μέ φωνή ἐλεύθερη καί ἀνδρεία. Σήμερα, στούς ἀξιωματούχους φορεῖς τῆς παναιρέσως τοῦ οἰκουμενισμοῦ πῶς ἀπαντᾶμε; Μέ δουλικότητα καί ἀναξιοπρἐπεια.
Ἀποκρίνεται ὁ Ἅγιος πρός τόν αἱρετικό αὐτοκράτορα: ’’Τό δόγμα σου καί τόν ὁρισμόν πτύω καί ὡς οὐδέν λογίζομαι’’. Τίς διαταγές καί τίς ἀποφάσεις σου, πού ἀφοροῦν στήν Πίστη μου, τίς φτύνω καί θεωρῶ, ὅτι δέν ἔχουν καμμία ἁπολύτως ἀξία’’.
Σήμερα, τούς δαιμονόπληκτους αἱρεσιάρχες καί τούς αἱρετίζοντες οἰκουμενιστές ἐπισκόπους πῶς τούς ἀντιμετωπίζουμε; Τούς φιλᾶμε τό χέρι, τούς προσκυνᾶμε, τούς ὑποδεχόμαστε μετά φανῶν καί λαμπάδων, τούς πολυχρονίζουμε, τούς τραπεζώνουμε, τά δόγματά τους τά τυραννικά τούς λέμε ὅτι εἶναι ἀλάνθαστα, τίς ἀποφάσεις τους τίς αἱρετικές διαγκωνιζόμαστε, ποιός θά τίς ἐφαρμόσει πρῶτος, μέ μιά λέξη, τούς μιμούμαστε!

Εἴπαμε: Ἑορτή Ἁγίου, μίμησις Ἁγίου. Ἐμεῖς, ὅμως, κάπου ἔχουμε μπερδευτεῖ.
Ἀντί νά μιμηθοῦμε τούς Ἁγίους, μιμούμαστε τούς θηριώνυμους διῶκτες τους!

 

Την Τετάρτη 30 Μαίου 2018, στις 19:00 μ.μ. στην Αίθουσα Τελετών του 2ου Γυμνασίου Λαγκαδά, θα παρουσιάσουμε το Πολιτιστικό Πρόγραμμα: "Η Θεσσαλονίκη θυμάται-100 χρόνια από τη λήξη του Μεγάλου Πολέμου 1914-1918". Σάς περιμένουμε όλες και όλους, για να επιβραβεύσουμε έμπρακτα τους κόπους των μαθητών μας. Η παρουσία σας θα μάς δώσει μεγάλη χαρά και θ' αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για τους μαθητές και τους καθηγητές του σχολείου μας!

Καλείστε να προσέλθετε στην 12η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 29η του μηνός Μαΐου, έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές των δήμων» και αποδοχή χρηματοδότησης του εν λόγω προγράμματος με τίτλο «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας».
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 369/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αναμόρφωση (5η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018.
Αναμόρφωση (6η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018.
Αναμόρφωση (7η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018.
Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, πλατειών, διαφημιστικών πινακίδων, έτους 2018.
Επιβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) του Δήμου Λαγκαδά, για το σχολικό έτος 2018-2019.
Δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος δημοτικού ακινήτου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρυσαυγής.
Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου, Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.
Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου, Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 8384).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 8968).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 10619).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 10631).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 10777).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 10782).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 10796).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 10797).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 10798).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 10799).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 10800).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 10801).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 11652).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 11959).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 11961).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 11963).
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 11965).
Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά το έργο/δραστηριότητα με τίτλο <<Διαβίβαση φακέλου τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των τμημάτων «Κουλούρα-Κλειδί», «Κόμβος Δερβενίου-Νυμφόπετρα, ‘’Νυμφόπετρα-Ρεντίνα’’, Ρεντίνα Στρυμόνας» της Εγνατίας Οδού και του υποτμήματος Γ΄ του τμήματος «Κλειδί-Πολύκαστρο» του Π.Α.Θ.Ε.>>.

Κλειστά θα παραμείνουν τα Εμπορικά Καταστήματα και τα Καταστήματα Πώλησης Τροφίμων του Ν. Θεσσαλονίκης και κατ' επέκταση και στο Δήμο Λαγκαδά την Δευτέρα 28 Μαΐου για τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος.Διαβάστε λεπτομέρειες στην σχετική ανακοίνωση.

 

Οι εξελίξεις στο δυτικό προαστιακό Θεσσαλονίκης, οι επεκτάσεις, τα σχέδια αλλά και ένα στοίχημα που μπορούμε να μην χάσουμε

Πριν από περίπου ένα χρόνο έγραφα ότι το υπερδεκαετές σχέδιο για την υλοποίηση του δυτικού προαστιακού σιδηροδρόμου της Θεσσαλονίκης παρέμενε «παγωμένο», λόγω και των εξελίξεων στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Πριν από ένα μήνα χάρηκα που διάβασα σε ρεπορτάζ της συναδέλφου, Άννης Καρολίδου, ότι η προμελέτη για το δυτικό προαστιακό ή city train, όπως το αποκαλούν τώρα, παραδόθηκε στο υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Και ακόμη περισσότερο χάρηκα όταν χτες διάβασα στην «Καθημερινή» πως στα συγχρηματοδοτούμενα έργα που προωθεί η κυβέρνηση, δεσμεύτηκαν κονδύλια και για τον προαστιακό της Θεσσαλονίκης.

Τώρα αν τα 9 εκ. ευρώ αφορούν στη μελέτη του δυτικού προαστιακού που λέμε ή σε κάποια άλλη από τις πολλές προαστιακές συνδέσεις με τρένο που έχουν σχεδιαστεί κατά καιρούς για τη Θεσσαλονίκη, δεν το γνωρίζω για να πω την αλήθεια, όμως το ίδιο μου κάνει, διότι θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη θα έπρεπε εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία να έχει σιδηροδρομική σύνδεση, με τα χαρακτηριστικά του προαστιακού σιδηροδρόμου με όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και με το μεγάλο διοικητικό κέντρο της Β' εκλογικής περιφέρειας, το Λαγκαδά. Θεωρώ πάντως ότι αφορούν στη μελέτη του δυτικού προαστιακού, διότι πέρσι το ίδιο το υπουργείο έλεγε ότι είχε δεσμεύσει αυτά τα κονδύλια στο τομεακό πρόγραμμά του.

Απόδειξη της αξίας του προαστιακού σιδηροδρόμου είναι η κύρια γραμμή που λειτουργεί εδώ και χρόνια και συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Λάρισα. Έχω προσωπική εμπειρία και λόγω καταγωγής μαθαίνω για τη χρήση του από φίλους και γνωστούς, οι οποίοι παρά τη γνωστή ελληνική νοοτροπία στα σημαντικά έργα υποδομής (κουλτούρα απαξίωσης), που έχει κάνει τα πράγματα χειρότερα από ό,τι όταν ξεκίνησε η διαδρομή της μιάμισης ώρας με τρένο από Θεσσαλονίκη για Λάρισα, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το μέσο, διότι η διευκόλυνση που προσφέρει είναι ανεκτίμητη.

Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα για την αξία του προαστιακού σιδηροδρόμου. Είναι αναγκαίο έργο για τη Θεσσαλονίκη (για τη σύνδεση αστικών και περιφερειακών του πολεοδομικού συγκροτήματος περιοχών), αλλά και για όλη την Κεντρική Μακεδονία και ομοφωνούν σε αυτό όλοι οι τοπικοί φορείς, αλλά και οι κατά καιρούς κεντρικές διοικήσεις.

Ειδικά ο δυτικός προαστιακός, το city train που λένε, είναι ένα όνειρο δεκαετιών πια. Θυμάμαι ότι πριν από πολλά χρόνια ορισμένοι συγκοινωνιολόγοι μάς είχαν κάνει κοινωνούς ενός οράματος που θα έβγαζε από την «απομόνωση» τη δυτική Θεσσαλονίκη και σταδιακά την επαρχία Λαγκαδά (θυμίζω ότι τότε ακόμη δεν είχε καν διαπλατυνθεί η οδός Λαγκαδά, ούτε είχε ολοκληρωθεί η νέα δυτική είσοδος της πόλης και φυσικά δεν είχαμε καν Κ16 ή ακόμη και ανισόπεδους κόμβους στην περιφερειακή οδό), με την αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων σιδηροδρομικών γραμμών στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το όραμα μάλιστα έφτανε μέχρι και τη σύνδεση με τρένο και με τη Χαλκιδική. Εξάλλου, μια από τις γραμμές που έχουν σχεδιαστεί κατά καιρούς για τη δυνατότητα προαστιακής σιδηροδρομικής σύνδεσης είναι της Θεσσαλονίκης με τη Χαλκιδική, παρότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, με πολύ υψηλά κόστη.

Τα οράματα αυτά, οι ιδέες και τα σχέδια αν το θέλετε, απέκτησαν χαρακτηριστικά ομόφωνου αιτήματος από τότε που ολοκληρώθηκαν οι πρώτες συνδέσεις της Θεσσαλονίκης με τον προαστιακό (Λάρισα, Έδεσσα). Μια δεκαετία πριν...

Οι συνθήκες συνεπώς είναι πλέον ώριμες για να προχωρήσουν τα «παγωμένα» ή «ξεχασμένα» σχέδια, καθώς πρέπει να προστεθεί εδώ και η ένταξη του έργου της σύνδεσης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σιδηροδρομικά με τον εμπορικό σταθμό και τους σταθμούς Διαλογής της πόλης, στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως προσφάτως ανακοινώθηκε. Γι' αυτό το έργο είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότηση, υπάρχουν και οι μελέτες και ξεκινούν οι εργασίες, οπότε σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου θα έχει υλοποιηθεί.

Για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο της ύπαρξης έστω μιας προμελέτης για το city train της δυτικής Θεσσαλονίκης, χρειάστηκε –δυστυχώς- να περιμένουμε τρία χρόνια, καθώς θυμίζω ότι το 2014 υπογράφηκε το σχετικό σύμφωνο συνεργασίας με την ΕΡΓΟΣΕ, το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, το Δήμο Θεσσαλονίκης, τη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΕ και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς για το έργο.

Η καθυστέρηση αποδίδεται και στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, η οποία πλέον ολοκληρώθηκε και γι' αυτό «ξεμπλόκαρε» και το έργο. Όσο κι αν φαίνεται σε κάποιους παράξενο, ο ρόλος του λιμανιού στο project του δυτικού προαστιακού σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης είναι κομβικός. Σκεφτείτε ότι το λιμάνι έπρεπε να βρει το χώρο για τον τερματικό σταθμό του προαστιακού (με καταλληλότερο προτεινόμενο δίπλα στο Kitchen Bar).

Ο δυτικός προαστιακός καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή στη δυτική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος κι όχι μόνο. Σίνδος, Διαβατά, Κορδελιό, Επτάλοφος, Καλοχώρι, Διαλογή, άξονας Μοναστηρίου, Μενεμένη, ΚΤΕΛ, Ν.Σ. Σταθμός, λεωφόρος Δενδροποτάμου, Κωλέττη, 26ης Οκτωβρίου, λιμάνι και αργότερα στρατόπεδο Παύλου Μελά, Εύοσμος, Αμπελόκηποι κτλ.

Και μάλιστα, υπάρχει πλέον και το επίκαιρο αίτημα – διεκδίκηση των δημάρχων Ωραιοκάστρου και Λαγκαδά για να γίνει και μια γραμμή που θα συνδέσει τις δικές τους περιοχές με το πολεοδομικό συγκρότημα. Να επεκταθεί δηλαδή ο αρχικός σχεδιασμός και να προχωρήσουν οι μελέτες και οι ταυτόχρονες συνδέσεις. Ειδικά για την περιοχή του Λαγκαδά υπάρχει και χαρακτηρισμένο δίκτυο για σιδηροδρομική γραμμή, το οποίο είναι αναξιοποίητο. Αυτό το δίκτυο μπορεί μελλοντικά να δώσει ακόμη και μια απευθείας σύνδεση της επαρχίας Λαγκαδά με το αεροδρόμιο και την ανατολική Θεσσαλονίκη, ακόμη και με τη Χαλκιδική.

Αν για κάποιους όλα αυτά είναι όνειρα θα επισημάνω ότι όντως ανάγονται στο μέλλον και αφορούν ίσως στην επόμενη πενταετία – δεκαετία. Όμως πρέπει να υπογραμμίσω ότι χωρίς συγκεκριμένες μελέτες σήμερα έργο δε θα δείτε ούτε σε μια δεκαετία. Και επίσης να προσθέσω ότι εκτός από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους, αρκεί κάποιοι να πάρουν ζεστά το ζήτημα του προαστιακού και να το προχωρήσουν με τη δέουσα σοβαρότητα.

Η ολοκλήρωση ενός τέτοιου project ειδικά στην κατ' όνομα δυτική Θεσσαλονίκη θα αλλάξει ριζικά την ποιότητα ζωής και τις συνθήκες της καθημερινότητας των κατοίκων, βελτιώνοντας επί το ευρωπαϊκότερο την εικόνα και την πραγματικότητα στο πιο «υποβαθμισμένο» τμήμα της Θεσσαλονίκης.

Του Τάσου Τασιούλα

voria.gr

Ημέρα αφιερωμένη στους νεοεισαχθέντες φοιτητές στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας, ήταν η σημερινή Κυριακή 20 Μαΐου. Στην ετήσια διοργάνωση που καθιέρωσε ο Δήμος Λαγκαδά και πραγματοποιήθηκε στο Μπίλλειο Πολιτιστικό Κέντρο, απονεμήθηκαν έπαινοι τιμής στους περισσότερους από 260 επιτυχόντες που φοίτησαν στα Λύκεια του Δήμου.
Προσκεκλημένοι της εκδήλωσης ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ κ. Κυριάκος Υάκινθος και ο Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής και πρώην Πρύτανης του ΑΠΘ κ. Αναστάσιος Μάνθος, οι οποίοι μίλησαν στους νέους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά τους, δίνοντας παράλληλα πολύτιμες συμβουλές για τη φοίτησή τους στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Ο Δήμαρχος Λαγκαδά κ. Γιάννης Καραγιάννης συνεχάρη όλα τα παιδιά για την επιτυχία τους, αλλά και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους για την πολύτιμη αρωγή τους σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Προέτρεψε όλους τους νέους φοιτητές και τις φοιτήτριες να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και μέσα από την καθημερινή πρόοδο και την προσωπική εξέλιξή τους, να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση του τόπου μας και του Δήμου μας.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής & Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος, οι Βουλευτές Β΄ Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, κ. Σάββας Αναστασιάδης και κ. Δημήτρης Μάρδας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας κ. Βασίλης Ανατολίτης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δήμου Λαγκαδά σε θέματα Νέας Γενιάς και υπεύθυνος της σημερινής εκδήλωσης κ. Νικόλαος Κουτλιάνος και ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου κ. Στάθης Γεωργιάδης. Παρέστησαν επίσης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Λαγκαδά κ. Χαράλαμπος Αϊβαζίδης, κ. Θεόδωρος Τζιαμπάζης, κ. Δημήτρης Μάρκου, κ. Γιώργος Κούκος και κ. Θωμάς Βράνος και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Λαγκαδά κ. Βασίλης Βαρβαλιός, Κολχικού κ. Μάκης Ταχματζίδης και Εξαλόφου κ. Ευθύμης Στεφανίδης.

Το πρωί της Κυριακής 20 Μαΐου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Παρασκευής Λαγκαδά, τελέστηκε Επιμνημόσυνη Δέηση στη μνήμη των 353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Λαγκαδά, Λητής & Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννη.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων της πόλης, συνοδεία τα Φιλαρμονικής του Δήμου Λαγκαδά «ΟΡΦΕΑΣ».
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ακολούθησε εκδήλωση μνήμης στην κεντρική πλατεία Λαγκαδά, όπου παρουσιάστηκαν το χρονικό της Γενοκτονίας, συγκλονιστικές μαρτυρίες όσων επέζησαν της θηριωδίας σε αφήγηση των μελών των ποντιακών μας συλλόγων και θεματικά τραγούδια της ιστορικής επετείου. Η βραδιά έκλεισε με τον πυρρίχιο (πολεμικό) χορό Σέρρα.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνδιοργάνωση του Δήμου Λαγκαδά και των Ποντιακών Συλλόγων του Δήμου μας.
Συμμετείχαν:
1. Ένωση Ποντίων Λαγκαδά & Περιχώρων
2. Ποντιακός Σύλλογος Κολχικού «Άγιος Ευγένιος Τραπεζούντας»
3. Ποντιακός Σύλλογος Πολυδενδρίου Λαγκαδά
4. Ποντιακός Σύλλογος Πέντε Βρυσών

Οι εκδηλώσεις μνήμης θα συνεχιστούν στις 27 & 28 Μαΐου στις Πέντε Βρύσες και το Κολχικό:
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2018 – ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΣ
11:00 “Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι”, στην αίθουσα του Ιερού Ναού Πέντε Βρυσών
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΪΟΥ 2018 –ΚΟΛΧΙΚΟ
20:30 Κεντρική Πλατεία Κολχικού
• Θεατρικό δρώμενο για τη σφαγή των νηπίων της Σάντας
• Συμμετέχει η Βυζαντινή χορωδία της Ιεράς Μητρόπολης Λαγκαδά
• Κεντρική Ομιλία: Παρασκευή Τεκτονίδου, Αντιπρόεδρο ΠΟΠΣ
• Παρουσίαση: Μιχάλης Καϊκουνίδης, Συγγραφέας

Φέτος στη Νορβηγία θα συμπληρωθούν 130 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου Νορβηγού επιστήμονα Asbjørn Følling και γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε στις 2/5, στο νοσοκομείο Ullevål, στο Όσλο μια διάλεξη από τον Άγγελο Λαρίση, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λαγκαδά και σπουδάζει Ιατρική στο ΑΠΘ.
Η διάλεξη αυτή έγινε σε συνεργασία με το τμήμα της Ιατρικής Βιοχημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Όσλο και μετά από πρόσκληση του διευθυντή της έδρας Jens Petter Berg.
Ο Άγγελος στη διάλεξη που έδωσε, μίλησε για τον Asbjørn Følling και τη φαινυλκετονουρία, την ασθένεια που ανακάλυψε ο Νορβηγός γιατρός το 1934 όταν εργαζόταν στο Πανεπιστήμιο του Όσλο. Επίσης μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο προκαλείται αυτή η ασθένεια, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται σήμερα και φυσικά για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Ελλάδα και τον τόπο του.
Ο διευθυντής Jens Petter Berg ήταν τόσο ενθουσιασμένος με τη παρουσίαση, που αφού τον ευχαρίστησε θερμά και του έδωσε δώρο ένα βιβλίο γραμμένο από το Νορβηγό συγγραφέα Jo Nesbø, θέλησε να τον ξεναγήσει στην Ιατρική Σχολή του Όσλο και στο Εθνικό Νοσοκομείο της Νορβηγίας. Εκεί φωτογραφήθηκε με τον Άγγελο έξω από το εργαστήριο της Βιοχημείας , σε σημείο όπου υπάρχει ένας πίνακας του Ιατρού- Χημικού και ερευνητή Asbjørn Følling.

Με τη παρούσα θέλω να εκφράσω την απογοήτευση και την αγανάκτηση μου για την αντιμετώπιση της κεντρικής διοίκησης του Δήμου όσων αφορά τα Λαγυνά.

Η διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων εδώ και ένα έτος στον οικισμό των 4500 χιλιάδων κατοίκων είναι επιεικώς απαράδεκτη και άθλια , οι εικόνες στις γειτονιές μιλούν από μόνες τους . Τα απορριμματοφόρα περνούν όποτε θέλουν . Την ώρα που γράφω αυτές τις γραμμές έχει να περάσει 10 ΗΜΕΡΕΣ , το αποτέλεσμα φαίνεται στις συνημμένες φωτογραφίες . Να υπογραμμίσω εδώ ότι ακόμα και όταν αποφασίσουν να περάσουν το αποτέλεσμα που αφήνουν πίσω τους είναι απαράδεκτο.

Εικόνες τριτοκοσμικές , στοίβες από σκουπίδια 15μ από παιδική χαρά παραμένουν για εβδομάδες και κανείς δεν συγκινείται , αδέσποτα τα διασκορπίζουν σε μεγάλη ακτίνα , ανυπόφορη δυσοσμία , ειρωνικά σχόλια από επισκέπτες , είναι μερικές εκφράσεις που αποτυπώνουν την όλη κατάσταση.

Λόγω επαγγέλματος (στρατιωτικός) είχα την τύχη να κατοικήσω σε διάφορες περιοχές της χώρας αλλά αυτή την κατάσταση δεν την αντιμετώπισα ΠΟΥΘΕΝΑ και κυριολεκτώ .

Δεδομένου του καλοκαιριού που έρχεται θέλω να σας παρακαλέσω να επιληφτείτε του θέματος διότι τίθενται πλέον θέματα υγιεινής των κατοίκων , η κατάσταση είναι απαράδεκτη.

Υ.Γ. 1

Το περίεργο στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι αυτή την εικόνα δεν την συναντάς στους άλλους οικισμούς του Δήμου.

Υ.Γ. 2

Εννοείται ότι αν το φαινόμενο ήταν προσωρινό δεν θα έμπαινα στον κόπο να διαμαρτυρηθώ , αλλά οι ντροπιαστικές εικόνες που επισυνάπτω είναι πλέον πολύ συχνές.

Μετά τιμής

Ανδρονιάδης Απόστολος

Έτοιμοι να ζεσταθούν με φυσικό αέριο είναι οι κάτοικοι του Λαγκαδά αφού έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και η τοποθέτηση του αποσυμπιεστή σε χώρο που παραχώρησε ο δήμος. Ο Λαγκαδάς είναι η πρώτη περιοχή που δεν έγινε επέκταση δικτύου με σωληνώσεις αλλά το αέριο θα μεταφέρεται με φιάλες και θα αποσυμπιέζεται για να φτάσει σε σπίτια και επιχειρήσεις. Οι αιτήσεις για σύνδεση έχουν ήδη ξεπεράσει τις 1000 ενώ στόχος είναι να επεκταθεί και σε παρακείμενες περιοχές.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΛΙΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΕΔΩ

ert.gr

 

 

Σελίδα 1 από 55

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas