Τρίτη, 06 Ιουνίου 2023 11:16

Το δημοτικό συμβούλιο Λαγκαδά συνεδριάζει την Τετάρτη 7 Ιουνίου στις 20.30

δημοτικό συμβούλιο δημοτικό συμβούλιο δημοτικό συμβούλιο

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς), την Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023 και ώρα 20:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ορισμός νέου εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.


2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Λαγκαδά Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2021», (Αριθ. Μελ. 10/2021, Αριθ. Έργου 03/2021).


3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30/2023 απόφασης του Νομικού Προσώπου ‘‘Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας’’ (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, με θέμα «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ., κατόπιν
παρατηρήσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης».


4. Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά, στην ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών, για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».


5. Αναμόρφωση 3η του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2023.


6. Έγκριση σύνταξης και υπογραφής συμβολαιογραφικής διορθωτικής-συμπληρωματικής πράξης αναφορικά με το υπ’ αριθμ. 63/2005 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της πρώην Συμβολαιογράφου Λαγκαδά κ. Τζιβοπούλου Μαριάννας και το υπ’ αριθμ. 1978/2021 πράξης άρσης διαλυτικής αίρεσης της Συμβολαιογράφου Λαγκαδά κ. Ψάρρα Ασημίνας για το υπ’ αριθμ. 9 αυτοτελές και διηρημένο οικόπεδο του 07/Ο.Τ. Ξυλόπολης και αφορά την κ.
Αντωνοπούλου Ελένη.


7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40/2023 απόφασης της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., με θέμα «Τροποποίηση (1η) του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (ΕΚΥ) και αντιστοίχιση υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους οριζόμενους στο Π.Δ. 85/2022(Α΄232) νέων κλάδων και ειδικοτήτων».


8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2023 απόφασης της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., με θέμα «Ψήφιση οικονομικών καταστάσεων 13ης εταιρικής χρήσης».


9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 46/2023 απόφασης της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., με θέμα «Αποδοχή παραιτήσεων δύο μελών του Δ.Σ.».


10. Διαγραφή τελών και δικαιωμάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Λαγκαδά.


11. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου του Μπίλλειου Πολιτιστικού Κέντρου Σοχού στον Πολιτιστικό Χορευτικό Όμιλο Σοχού.


12. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.

 

 


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas