Παρασκευή, 19 Μαΐου 2023 11:47

Το δημοτικό συμβούλιο Λαγκαδά συνεδριάζει την Τρίτη 23 Μαΐου στις 20:30

Δημοτικό συμβούλιο Δημοτικό συμβούλιο Δημοτικό συμβούλιο

Καλείστε να προσέλθετε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς), την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 20:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 • Κατανομή ποσού 1.198,20 € στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου από έσοδα «Κάλυψη μέσω Σχολικών Επιτροπών των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων στις οποίες θα διεξαχθεί ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός», κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

 • Κατανομή ποσού 133.928,80 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 2η κατανομή έτους 2023, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

 • Κατανομή ποσού 24.177,34 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η. Α.Ε. και άλλων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2023 απόφασης του Νομικού Προσώπου ‘‘Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας’’ (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, με θέμα «Αποδοχή χρηματικού ποσού 2η Αναμόρφωση Εσόδων - Εξόδων Προϋπολογισμού έτους 2023 της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά».
  Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Α΄ τριμήνου έτους 2023.

 

 • Τροποποίηση 4η της υπ’ αριθμ. 12/2020 (ΑΔΑ: 99Γ4ΩΛΛ-8ΒΥ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ‘‘Αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά’’.

 

 • Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης ακινήτων της Κοινότητας Ξυλόπολης της Δημοτικής Ενότητας Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά.

 

 • Εξουσιοδότηση και νομιμοποίηση υπαλλήλων για την κίνηση των λογαριασμών του Δήμου Λαγκαδά στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 52.637/11-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009341133) σύμβασης, ως προς τις τιμές μονάδας, σε προϊόντα τα οποία εντάσσονται στο συμφωνητικό για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Λαγκαδά για δύο έτη».

 

 • Διαγραφή τελών και δικαιωμάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

 

 • Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 39/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη για αίτημα περί παράτασης ισχύος της Διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Κρυονερίου Δήμου Λαγκαδά περιόδου 2013-2022, λόγω μή υλοτόμησης συστάδων εντός της εν λόγω δεκαετίας.

 

 • Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), λόγω παραίτησης.

 

 • Αντικατάσταση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.).

 

 • Αντικατάσταση του Προέδρου του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.

 

 • Πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης σύμβασης εργασίας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

 

 • Ορισμός της Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου των υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών του 1ου & 2ου Γυμνασίου Λαγκαδά & του 3ου Γυμνασίου Λαγκαδά (Κολχικού)» (Αρ. Μελ.: 13/2021, Αρ. Έργου: 01/2021).

 

 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στις Δ.Ε. Καλινδοίων και Κορώνειας Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2019», (αρ. Μελ.: 12/2019 (επικαιροποιημένη), αρ. Έργου: 2/2021)

 

 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2023 απόφασης του Νομικού Προσώπου ‘‘Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας’’ (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, με θέμα «Αναμόρφωση 3η Εξόδων Προϋπολογισμού έτους 2023 της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά».

 

 • Τροποποίηση 6η της υπ’ αριθμ. οικ. 51390/21-12-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της εταιρείας Ρόντσης Η.-Χρηστίδης Γ. Ο.Ε. (Άρθρο 132 του Ν. 4412/2016).

 

 • Ορισμός μελών και αναπληρωτών τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαγκαδά.

 

 

Αναλυτικά όλα τα έγγραφα εδώ.

 

 

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas