Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022 16:45

Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την αποκατάσταση του οδικού άξονα Λαγκαδά - Ασσήρου

οδικός άξονας Λαγκαδά - Ασσήρου οδικός άξονας Λαγκαδά - Ασσήρου οδικός άξονας Λαγκαδά - Ασσήρου

Ο Δήμος Λαγκαδά, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ- ΑΣΣΗΡΟΥ», με προϋπολογισμό 640.000,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» με προϋπολογισμό 268.511,49 € & κατηγορία «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» με προϋπολογισμό 236.489,14€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν με την παρούσα σύμβαση αφορούν εργασίες επισκευής – αποκατάστασης του τεχνικού έργου που χρησιμοποιείτε για τη διέλευση του ρέματος ‘ΜΠΟΓΔΑΝΑ’ στον οδικό άξονα Λαγκαδά - Ασσήρου χωρίς να μεταβάλλονται σε καμία περίπτωση τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσιο προσβάσιμο χώρο, “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.lagadas.gr)

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas