Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017 12:57

ΜΕ 37 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 9η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Μαρτίου, έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση για την εγκατάσταση νέων διοδίων στην εξωτερική Περιφερειακή οδό και τις προτάσεις του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.

2. Ενημέρωση για τη λειτουργία του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.) Λαγκαδά, ενόψει του νέου σχεδίου Ε.Φ.Κ.Α.

3. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., λόγω παραίτησης

4. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)

5. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού – Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά

6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017

8. Έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού – Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.), Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), για τρία (3) έτη», ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.234.138,05 €.

9. Έγκριση Οριστικής παραλαβής σκέλους Περιβαλλοντικής μελέτης των υποστηρικτικών μελετών του έργου «Αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. Δ.Κ. Σοχού Δήμου Λαγκαδά» (Αριθμ. μελ. προεκτίμησης αμοιβής 15/2013, Αριθμ. έργου 10/2013).

10. Παράταση μίσθωσης καταστημάτων της δημοτικής αγοράς Λαγκαδά.

11. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και ψήφιση πίστωσης

12. Ορισμός μελών της εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρων 7 και 9 του Π.Δ. 270/1981, για το έτος 2017

13. Διαγράμμιση πεζοδρόμων της Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδά, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

14. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 298/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

15. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 280/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

16. Έγκριση δαπανών στο πλαίσιο λειτουργίας του Ανοιχτού Δημοτικού Πανεπιστημίου Ενηλίκων στο Δήμο Λαγκαδά έτους 2017 και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

17. Έγκριση ή μη επεκτάσεων Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά (η υπ’ αριθ. πρωτ. 39844/13-12-2016 εισήγηση της Τ.Υ.).

18. Έγκριση ή μη επεκτάσεων Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά (η υπ’ αριθ. πρωτ. 39896/13-12-2016 εισήγηση της Τ.Υ.).

19. Έγκριση ή μη επεκτάσεων Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά (η υπ’ αριθ. πρωτ. 5481/21-02-2017 εισήγηση της Τ.Υ.).

20. Έγκριση ή μη επεκτάσεων Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά (η υπ’ αριθ. πρωτ. 5517/21-02-2017 εισήγηση της Τ.Υ.).

21. Έγκριση ή μη επεκτάσεων Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά (η υπ’ αριθ. πρωτ. 6523/01-03-2017 εισήγηση της Τ.Υ.).

22. Έγκριση ή μη επεκτάσεων Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά (η υπ’ αριθ. πρωτ. 5637/21-02-2017 εισήγηση της Τ.Υ.).

23. Όχληση του αναδόχου του έργου «Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του οικισμού Λαγκαδικίων», αριθμ. μελέτης 59/2013, για διενέργεια Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής

24. Διάλυση της σύμβασης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στις Τ.Κ. Αδάμ, Πετροκεράσων και Σαρακήνας της Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά (Αριθμ. Μελ. 7/2014, Αριθμ. Έργου 4/2015).

25. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Λαγκαδά», Αριθμ. Μελ. 2/2015, Αριθμ. Έργου 2/2015

26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Λαχανά», (Αριθμ. Μελ. 37/2013, Αριθμ. Έργου 13/2013)

27. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6237/24-02-2017 ένστασης της αναδόχου εταιρείας του έργου «Ανέγερση Πνευματικού Κέντρου στο Δ.Δ. Κολχικού Δήμου Λαγκαδά» κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3777/8-2-2017 Ειδικής Πρόσκλησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Αριθμ. Μελ. 24/2008, Αριθμ. Έργου 12/2011)

28. Έγκριση διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση της σχετικής πίστωσης

29. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2017 και ψήφιση πίστωσης

30. Παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8405/18-03-2016 σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων, μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της εταιρίας Ρόντσης Η.-Χρηστίδης Γ. Ο.Ε.

31. Έγκριση επικαιροποιημένων Σχεδίων Δράσης:

α) Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών προερχόμενων από πλημμύρες για το έτος 2016-2017,

β) Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών προερχόμενων από χιονοπτώσεις-παγετό, για το έτος 2016-2017,

γ) Για την προστασία των αστέγων σε έκτακτες καιρικές συνθήκες χειμερινής περιόδου 2016-2017.

32. Ολική κατάπτωση εγγυητικής επιστολής

33. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. για ένα έτος, προϋπολογισμού 76.457,15 € χωρίς Φ.Π.Α.».

34. Υποβολή πρότασης έργου (Πράξης) του Δήμου Λαγκαδά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας «Κεντρική Μακεδονία», με Αξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 «Υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (Φορείς Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

35. Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 81/2017 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.)

36. Αποδοχή ένταξης στο υποέργο 1 με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαγκαδά» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Λαγκαδά» με κωδικό ΟΠΣ ((MIS) 5003739

37. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαγκαδά» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Λαγκαδά» με κωδικό ΟΠΣ ((MIS) 5003739

 

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas