Τρίτη, 14 Ιουνίου 2022 09:02

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την Τρίτη 14 Ιουνίου - Τα θέματα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά

Καλείστε να προσέλθετε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς) την 14η του μηνός Ιουνίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση του υπ’ αριθμ. 11/2021 Πρακτικού της Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
-Αναμόρφωση 4η του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022.
-Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Λαγκαδά στο Νέο Σύλλογο Εμποροεπαγγελματοβιοτεχνών Δήμου Λαγκαδά.
-Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 167/2020 (ΑΔΑ: 6Χ1ΔΩΛΛ-Π1Χ) και 34/2021 (ΑΔΑ: ΨΕΖΞΩΛΛ-1ΥΞ) αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.
-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/2022 απόφασης της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε.
-Ονοματοδοσία οδού της Κοινότητας Λαγκαδά, της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas