Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 09:30

Συνεδρίαση Δήμοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την Δευτέρα 19/4/21 - Τα θέματα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί την 19η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03-2020) και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

-Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης ακινήτων της Κοινότητας Βερτίσκου της Δημοτικής Ενότητας Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά.
-Παράταση μίσθωσης του υπ’ αριθμ. 34 καταστήματος που βρίσκεται εντός της δημοτικής αγοράς Λαγκαδά, της Κοινότητας Λαγκαδά, Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.
-Παράταση μίσθωσης του υπ’ αριθμ. 19 καταστήματος που βρίσκεται εντός της δημοτικής αγοράς Λαγκαδά, της Κοινότητας Λαγκαδά, Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.
-Αναμόρφωση (3η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2021.
-Αντικατάσταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), λόγω παραίτησης.
-Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, λόγω παραίτησης.
-Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 11/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων της Κοινότητας Ασκού της Δημοτικής Ενότητας Σοχού του Δήμου Λαγκαδά.
-Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 110/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas