Σάββατο, 03 Δεκεμβρίου 2016 13:33

Με 20 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Λαγκαδά

Καλείστε να προσέλθετε στην 28η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 08ητου μηνός Δεκεμβρίου, έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.   Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων, έτους 2017.

2.   Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης ακινήτων της δημοτικής αγοράς Λαγκαδά.

3.   Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EAST WEST GREECE - ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΙΠΩΝ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

4.   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 203/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά» (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε.

5.   Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού – Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά,  οικονομικού έτους 2015.

6.   Παραχώρηση προς χρήση από την Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 1933, ΚΗΙ 4775, ΚΗΙ 4693, ΚΗΙ 4691, ΚΗΙ 4714 και ΚΗΙ 4689 για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των οχημάτων με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 2063, ΚΗΙ 4444, ΚΗΙ 4761 ΚΑΙ ΚΗΙ 3780 για την κάλυψη των αναγκών της.

7.   Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση της τροποποίησης της λειτουργίας του Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ» που ανήκει στην εταιρία «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και είναι κατασκευασμένος στην περιοχή Παλιούρι της Δ.Ε. Κορώνειας Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

8.   Καθορισμός τελών καθαριότητας - φωτισμού και δημοτικού φόρου του Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017.

9.   Υποβολή πρότασης του Δήμου Λαγκαδά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας».

10.   Έκτακτη επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά», κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ψήφιση πίστωσης.

11.   Κατανομή ποσού 114.438,08 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 4η δόση 2016, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ψήφιση πίστωσης.

12.   Αναμόρφωση (34η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016.

13.   Αναμόρφωση (35η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016.

14.   Αποδοχή ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:  Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαγκαδά» και MIS 5001792 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Κεντρική Μακεδονία’’.

15.   Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο» της πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαγκαδά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001792.

16.   Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Φαρμακείο» της Πράξης  «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαγκαδά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001792.

17.   Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης: <<Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαγκαδά>> με Κωδικό ΟΠΣ 5001792 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Κεντρική Μακεδονία 2014-2020’’.

18.   Συμμετοχή του Δήμου Λαγκαδά στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και υπογραφή σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας.

19.    Ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου ως συνεργάτη για την υλοποίηση της Πράξης Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-Νέα Φάση».

20.   Ορισμός υπευθύνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Λαγκαδά.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas