Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2019 07:15

Γιατί ἄραγε τόσο μῖσος καί τόση μανία ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ; Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ἑρμηνεύοντας τό κατά Ἰωάννη Εὐαγγέλιο,ὁ μακαριστός θεολόγος καί φιλόλογος Νικόλαος Σωτηρόπουλος γράφει: Ἡ μεγαλύτερη ἁμαρτία τῶν Ἰουδαίων εἶναι αὐτή, ὅτι δέν πίστευσαν καί δέν ἀγάπησαν , ἀλλά καί μίσησαν θανασίμως τον Υἱό τοῦ Θεοῦ. (1)

Γιατί ἄραγε τόσο μῖσος καί τόση μανία ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ;Την ἀπάντηση μᾶςτήν δίνει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος στό κατά Ἰωάννη Εὐαγγέλιο, κεφ. η’, στίχ. 43. Διαλεγόμενος μέ τούς ἀξιωματούχους τοῦ λαοῦ, τούς ἐρωτᾶ: Διατί την λαλιάν την ἐμήν οὐ γινώσκετε; Γιατί δέν παραδέχεσθε τόν λόγο μου; Και ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος: Ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τον λόγον τον ἐμόν. Διότι δέν δύνασθε νά ὑπακούετε στό λόγο μου.

Γιατί οἱ ἀκροατές Του δέν μποροῦσαν νά ὑπακούουν στό λόγο Του; Διότι ἁπλούστατα δέν ἤθελαν. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ περιέχει πολλά μή, πολλές ἀπαγορεύσεις, ἀπαγορεύσεις ἁμαρτωλῶν πραγμάτων. Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἀπαιτεῖ θυσίες, πολλές φορές δύσκολες και ὀδυνηρές θυσίες. Και ἐκεῖνοι τέτοιες θυσίες δέν ἦσαν πρόθυμοι νά κάνουν.(1)

Τούς λέγει ὁ Κύριος: Ὑμεῖς ἐκτοῦ πατρός τοῦ διαβόλου ἐστέ, και τάς ἐπιθυμίας τοῦ πατρός ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. Ἐσεῖς εἶστε ἀπό τόν πατέρα τόν διάβολο, καί θέλετε νά κάνετε τίς ἐπιθυμίες τοῦ πατέρα σας.

Ἀπέναντι στούς πωρωμένους και ἀμετανόητους ἀνθρώπους ὁ ἔλεγχος ἀπό τον Ἰησοῦ εἶναι σφοδρότατος και ὀξύτατος. Χωρίς περιστροφές καί χωρίς κοσμικές ψευτοευγένειες τούς λέει: Ὑμεῖς ἐκτοῦ πατρός τοῦ διαβόλου ἐστέ. Δέν εἶστε παιδιά τοῦ Θεοῦ και τοῦ Ἀβραάμ. Εἶστε παιδιά τοῦ διαβόλου. Καί τό βεβαιώνουν τά ἔργα σας. Τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ τόν γνωρίζετε, ἀλλά τον παραποιεῖτε και τον περιφρονεῖτε. Λέτε,ὅτι εἶστε παιδιά τοῦ Ἀβραάμ, δηλαδή τοῦ Θεοῦ, ἀλλά με τά ἔργα σας ἀποδεικνύετε ὅτι εἶστε παιδιά τοῦ διαβόλου.

Μετά ἀπό τήν βραχεία αὐτή ἑρμηνευτική εἰσαγωγή πάνω στους στίχους 43 καί 44 τοῦ η’ κεφαλαίου ἀπό τό κατά Ἰωάννη Εὐαγγέλιο (1), οἱ συνειρμοί καθίστανται ἀναπόφευκτοι:

Τότε ὁ λαός, ὁ ἐν σκότει πορευόμενος.
Σήμερα οἱ ἐν ἀποστασίᾳ διάγοντες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Τότε οἱ ἀκριβεῖς μελετητές τοῦ Νόμου, ὑπερήφανοι και ὑποκριτές.
Σήμερα οἱ σχολαστικοί θεολόγοι, σπουδαγμένοι στα προαύλια τοῦ πάπα καί τῶν προτεσταντῶν, συνεπεῖς οἰκουμενιστές.

Τότε οἱ φύλακες τοῦ Νόμου.
Σήμερα οἱ ὑπερασπιστές τῶν θρόνων.

Τότε ἡ ἀπόρριψη τῶν διδαχῶν τοῦ Χριστοῦ, ἐξαἰτίας ἀρνήσεως και ἀδυναμίας. Σήμερα ἡ καταπάτηση τῶν διδαχῶν τοῦ Χριστοῦ καί ὁ ἐναγκαλισμός με τήν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἐξαἰτίας βολέματος και εὐκολίας.

Τότε ἡ παράβαση τοῦ Νόμου.
Σήμερα ἡ περιφρόνηση τῆς Χάριτος.

Τότε ἡ παρανόηση τοῦ λόγου τῶν Προφητῶν.
Σήμερα ἡ ποινικοποίηση τοῦ Λόγου τοῦ Προφητικοῦ καί ἡ περιφρόνηση τῆς Πατερικῆς μας Παραδόσεως. (2)

Τότε ἡ βούληση τοῦ συνεδρίου τῶν παρανόμων.
Σήμερα οἱ ἀποφάσειςτοῦ ‘’παγκοσμίου συμβουλίου ἐκκλησιῶν’’.(3)

Τότε ἡ καταδίκη τοῦ Χριστοῦ διά θανάτου σταυρικοῦ.
Σήμερα ὁ Χριστός ξανασταυρώνεται μέτά λόγια και με τά ἔργα μας.

Τότε οἱ σοφοί Νομομαθεῖς, Τον ἀμφισβήτησαν και Τον εἴπανε πλάνο.
Σήμερα ἀρχιερεῖς τινες καί πατριάρχεςμέ λόγια και με ἔργα ἀμφισβητοῦν τήν μοναδικότητά Του και Τοῦ γυρίζουν τήν πλάτη.

Τότε ἔλεγχος ἐπέστη παρά Χριστοῦ σφοδρός τῶν Χριστοκτόνων.
Σήμερα ἔλεγχος ἔτι σφοδρότερος τῶν ἀμετανόητων νεοσταυρωτῶν ἀναμένεται.

Ἐλεήμων, ἐλέησόν με ὁ Θεός. Ἐλέησόν με και μη παραδειγματίσης με.

--------------------------------------------------------------------------------
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
(1) ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Τόμος Β’, σελ. 70-71, Νικολάου Σωτηρόπουλου, θεολόγου-φιλολόγου.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas