Παρασκευή, 04 Μαΐου 2018 11:54

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8/5 - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καλείστε να προσέλθετε στην 11η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 08η του μηνός Μαΐου, έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Σχέδιο Νόμου «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα Κλεισθένης]».

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση wc στη Δημοτική Αγορά Λαγκαδά, Δ.Ε. Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά», (Αριθ. Μελ. 8/2016, Αριθμ. Έργου 4/2017).

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά», (Αριθ. Μελ. 6/2016, Αριθμ. Έργου 2/2017).

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή τους στα Α/θμια και Β/θμια Συμβούλια κινηματογράφων υπαίθρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, καθώς και υπαλλήλου που θα εκτελεί χρέη γραμματέα.

Έγκριση δαπανών στα πλαίσια διοργάνωσης εκδήλωσης βράβευσης των εισαχθέντων μαθητών/μαθητριών του Δήμου Λαγκαδά στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και ψήφιση πίστωσης.

Ορισμός προέδρου και μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 349/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 18/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3632/16-02-2018 ένσταση του αναδόχου του έργου «Επίστρωση στίβου Δημοτικού Σταδίου Λαγκαδά με ελαστικό τάπητα» (Αριθμ. Μελ. 24/2009) κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 42921/18-12-2017 Ειδικής Πρόσκλησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Α’ τριμήνου, έτους 2018

Αναμόρφωση (4η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018.

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού (καθορισμός ειδικοτήτων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Μεταφορά της αρμοδιότητας άρδευσης από το Δήμο Λαγκαδά στη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.).

Έγκριση ή μη ηλεκτροδότησης πίλαρ στην είσοδο της Τ.Κ. Αδάμ.

Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.

Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της «Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά» (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., λόγω παραίτησης.

Παράταση των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων της «Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιο εμπόριο).

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου.

Έγκριση αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» και αποδοχή χρηματοδότησης του εν λόγω προγράμματος με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λαγκαδά»

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Λουτρών 62 - Λαγκαδάς

Phone: (23940) 25472

Mobile: 6937 027424

Email: info@lagadas24.gr  

© 2017 Expertin Danas